Güncel Sayı

Cilt: 5 Sayı: 2, 28.12.2022

Yıl: 2022

IJEASS özgün bilimsel araştırma ve değerlendirmeleri yayımlayarak alandaki bilimsel birikime katkı sağlamayı ve disiplinler arası çalışmayı teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

IJEASS ekonomi, işletme, uluslararası ticaret, finans, yönetim, pazarlama, psikoloji, sosyoloji, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve ilgili alt-alanlarda çalışmalara yer vermektedir. Özgün araştırma ve teorik makaleleri, istatistiksel analizleri, örnek olayları ve kitap eleştirilerini yayımlamaktadır.

Eser Başlığı

İçerikle uyumlu, onu iyi ifade eden bir başlık olmalı ve koyu harflerle yazılmalıdır. Makalenin başlığı sözcüklerin ilk harfi büyük olacak biçimde yazılmalıdır.


Yazar Ad(lar)ı ve Adres(ler)i

Yazar(lar)ın varsa görev yaptığı kurum(lar), haberleşme ve e-posta adres(ler)i, ORCID no ilk sayfada dipnot ile belirtilmelidir. 


Öz

Makalenin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden ve en az 100, en fazla 150 sözcükten oluşan Türkçe ‘öz’ ve İngilizce ‘abstract’ bulunmalıdır. Özet içinde, yararlanılan kaynaklara, şekil ve çizelge numaralarına değinilmemeli; dipnot kullanılmamalıdır. Türkçe ve İngilizce özetleri altında bir satır boşluk bırakılarak, en az 3, en çok 5 sözcükten oluşan anahtar sözcükler (keywords) verilmelidir. Türkçe makalenin İngilizce başlığı olmalı ve ‘abstract’ın üstünde gösterilmelidir.


Ana Metin

A4 sayfa boyutunda (29.7x21 cm.), MS Word programı, Times New Roman yazı karakteri ile 11 punto ve 1,15 satır aralığıyla yazılmalıdır. Sayfa kenarlarında üst 2,5 cm, alt 2,5 cm, sol 2,5 cm, sağ 2,5 cm boşluk bırakılmalı ve sayfalar numaralandırılmalıdır. Metin içinde vurgulanması gereken kısımlar, koyu değil eğik harflerle ya da tek tırnak içinde yazılmalıdır. 


Bölüm Başlıkları

Makalede, düzenli bir bilgi aktarımı sağlamak üzere ara ve alt başlıklar kullanılabilir. Makaledeki tüm ara (normal) ve alt başlıklar (yatık) yazılmalıdır.


Tablolar ve Şekiller

Tabloların numarası ve başlığı bulunmalı, siyah-beyaz baskıya uygun hazırlanmalıdır.

Tablo ve şekiller ayrı ayrı sıra sayısı verilerek numaralandırılmalıdır. 

Tablo numarası üste, tam sola dayalı olarak dik (normal); tablo adı ise, her sözcüğün ilk harfi büyük olmak üzere eğik (italik) yazılmalıdır. Tablolar metin içinde bulunması gereken yerlerde olmalıdır.

Şekil numaraları ve adları şeklin hemen altına sola dayalı olarak yazılmalıdır. Şekil numarası eğik yazılmalı, nokta ile bitmeli, hemen ardından sadece ilk harf büyük olmak üzere şekil adı dik yazılmalıdır. 

Tablolarda dikey çizgi ve gölgeleme kullanılmamalıdır. 

Matematik formüllerinde yatay çizgi yerine (/) kullanılmalıdır. 


Görseller

Fotoğraf kullanılması için telif hakkı sahibinden yazılı izin alınmalıdır. Şekil açıklamalarında yazar ve yayım hakkı sahibi belirtilmelidir.


Dipnot

Dipnot kaynak göstermek için kullanılmamalı, dipnot kullanımına yalnızca açıklayıcı ek bilgileri için başvurulmalı ve otomatik numaralandırma yoluna gidilmelidir. Dipnotlarda kaynak göstermek için, metin içi kaynak gösterme yöntemleri kullanılmalıdır. 


Atıf


Yazarlar tüm alıntılar için APA formatı kullanmalıdır

Aşağıda bazı örnekler sunulmuştur.

Metin içinde atıf yaparken, tek eser, tek yazar

Şensoy’un (1935) vurguladığı üzere…

Bu durum çocuklarda şiddet eğilimini artırmaktadır (Şensoy, 2001).

Tek eser, iki yazar

Acemoğlu ve Robinson (2006) yaptıkları çalışmada.. 

Radikal sınıf mücadeleleri demokratik devletlerin inşaasında önemlidir (Acemoğlu & Robinson, 2006)Tek eser, üç ve daha fazla yazar

Çelik vd. (2016) yaptıkları araştırmada (ilk atıftan itibaren vd. ibaresini kullanınız.)

Bir kaynaktan doğrudan alıntı yapmak:

(Uslu & Denli, 2018, s. 345)


İkincil kaynaklar

Uslu’nun da ifade ettiği gibi (Akt., Denli, 2004, s.34) 

Yazarı belirtilmemiş ya da yazarı “isimsiz” olarak verilmiş çalışmalar

Eğer yazarı belirtilmemişse, metin içinde atıf yapmak için eserin başlığını ve basım yılını belirtiniz. Eserin ismini italik harflerle yazınız:

Kaktüs Bakamıyorum (1987) adlı kitapta….

Eserin yazarı “isimsiz” olarak belirtilmişse:

(İsimsiz, 1998)

Kişisel iletişimler

Kişisel iletişimler tekrar ulaşılabilecek veriler olmadığından kaynakçada değil, metin içinde belirtiniz.

Ö. Denli (kişisel iletişim, 22 Mart 2008)

(Ö. Denli, kişisel iletişim, 22 Mart 2008)


Kaynakça

APA formatı kullanılmalıdır.

Metnin sonunda, yazarların soyadına göre alfabetik olarak yazılmalıdır. Kaynaklar, bir yazarın birden fazla yayını olması halinde yayımlanış tarihine göre sıralanmalıdır. Bir yazara ait aynı yılda basılmış yayınlar ise (2004a, 2004b) şeklinde yazılmalıdır. 

Kitap

Yazarın Soyadı, A.A. (yıl). Kitap başlığı. Yer: Yayıncı. 

Editörlü (derleme) kitaplar

Yazarın Soyadı, A.A. (2008). Bölüm başlığı. E.E. Editörün Soyadı (Ed.) Kitabın başlığı içinde (s.xxx). Yer: Yayıncı. 

Süreli yayınlar

Yazarın Soyadı, A.A., Yazarın Soyadı, B.B. (yıl). Makalenin başlığı. Süreli Yayının İsmi, xx, s-s. doi: 12345678

Yayımlanmamış doktora tezi

Yazarın Soyadı, A.A. (1999). Doktora veya yüksek lisans tezinin başlığı (Yayımlanmamış doktora veya yüksek lisans tezi). Kurum ismi, Yer.

Dergiye yayımlanmak amacıyla gönderilen çalışmaların daha önce başka bir yayın organında yayımlanmamış olması, ya da yayımlanma aşamasında bulunmaması gerekmektedir. Değerlendirme sürecine girmiş olan eserler bu süreç zarfında herhangi başka bir yayın organına gönderilmemelidir. Dergiye eserleri ile katkı sunan araştırmacı ve yazarlar bilimsel araştırma ve yayın etiğine uymakla yükümlüdürler. Dergiye ulaşan makaleler ITHENTICATE ve Turnitin intihal programlarından geçmektedir.Makale gönderimi, hakemlik süreci ve yayım da dahil olmak üzere hiçbir süreçte yazardan ücret talep edilmemektedir.