Research Article
BibTex RIS Cite

Politik Ekolojik Bir Mesele Olarak İklim Mültecileri

Year 2022, Volume: 5 Issue: 2, 15 - 32, 28.12.2022

Abstract

Gerek göç olgusu gerekse de iklim krizi çağımızın en önemli meseleleri arasında bulunmaktadır. Bu bakımdan iklim mültecileri iki önemli meselenin de kesişim kümesinde yer almaktadır. Buna rağmen, bu kişiler uluslararası gündemin büyük ölçüde dışında, neredeyse görünmez bir halde çözümü bireysel çabaları fazlasıyla aşan problemlerle yüzleşmek durumunda kalmaktadır. Bu makale, hem iklim mültecilerinin görünmezliğine bir refleks hem de neden bu konumda olduklarına dair bir soruşturmayı içermektedir. Bu noktada tüm metin boyunca iki temel noktanın altı çizilmeye çalışılmıştır. İlk olarak mültecilerin bile durumu oldukça kırılgan ve savunmasız iken, iklim mültecilerinin durumu statü yoksunluğu ve dışlayıcı yaklaşımlar sebebiyle çok daha zorlayıcı bir hal almaktadır. İkinci olarak ise, onların içinde bulundukları ve bulunacakları (çünkü iklim değişikliğinin tüm etkileri henüz yaşanmış değildir) zorlukların tek çözümünün küresel planlama, koruma, strateji ve eylemlere bağlı olduğu vurgulanmaya çalışılacaktır. İklim mültecileri için, büyük ölçüde pay sahibi olmadıkları iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinden korunabilmek adına bu son husus bilhassa hayatidir.

References

 • Adıgüzel, Y. (2019). Göç Sosyolojisi. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Arı, F. & Gökpınar, F.B. (2021). Climate-Migration: A Security Analysis within the Context of Green Theory. Uluslararasi Iliskiler, 17(68), ss. 41-53. https://doi.org/10.33458/uidergisi.865530
 • Balcılar, A.N. (2022). İklim Adaleti Bağlamında Sınırlar ve İklim Göçü. Uluslararası Eşitlik Politikası Dergisi, 2(1), ss. 118-132. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2497396
 • Bhowmik, D. (2020). Problems of Refugee and the Climate Change. Das, S.K. and Chowdhary, N. (Ed.). Refugee Crises and Third-World Economies, Bingley: Emerald Publishing, ss. 45-72. https://doi.org/10.1108/978-1-83982-190-520201008
 • Black, R., Kniveton D. & Schmidt-Verkerk, K. (2013). Migration and Climate Change: Toward an Integrated Assessment of Sensitivity. Faist, T. & Schade J. (eds). Disentangling Migration and Climate Change. New York: Springer, ss. 29-54.
 • Biermann, F. & Boas, I. (2010). Preparing for a Warmer World: Towards a Global Governance System to Protect Climate Refugees. Global Environmental Politics, 10(1), ss.60-88. https://doi.org/10.1162/glep.2010.10.1.60
 • Bilsborrow, R. E. (1992). Rural Poverty, Migration, and the Environment in Developing Countries: Three Case Studies. Policy Research Working Paper Series 1017, The World Bank.
 • Brown, O. (2008). Migration and Climate Change. Geneva: International Organization for Migration.
 • Castles, S. & Miller, M. J. (2008). Göçler Çağı, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Çakır, M., Gümüşçü, O. & Taş, B. (2020). Politik Ekoloji. Coğrafya Dergisi – Journal of Geography, 41, 241-254. 10.26650/JGEOG2019-0019.
 • Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees (1951). https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/55726/ (Erişim Tarihi 23.07.2022).
 • Demirbilek, M. (2016). Çevre, Çevre mültecileri ve Çevreci Sosyal Hizmet. International Journal of Social Sciences and Education Research, 2(3), 905-914. https://doi.org/10.24289/ijsser.279033
 • Docherty, B., & Giannini, T. (2010). Confronting a Rising Tide: A Proposal for a Convention on Climate Change Refugees. Harvard Environmental Law Review, 33(2), ss. 349-405.
 • Dun, O. & Gemenne, F. (2008). Defining Environmental Migration, Forced Migration Review, 31, ss. 10-11. https://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/climatechange/dun-gemenne.pdf
 • Erayman, İ.O. (2022). Göç Olgusunun Felsefi Sosyolojisi. İstanbul: DBY Yayınları.
 • Ekşi, N. (2016). İklim Mültecileri. Göç Araştırmaları Dergisi, 2(2), ss.10-58. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/648074
 • Faist, T. & Schade J. (2013). The Climate–Migration Nexus: A Reorientation. Faist, T. & Schade J. (eds). Disentangling Migration and Climate Change. New York: Springer, ss.3-29.
 • Gökpınar, F. (2020). 21. Yüzyılda Yeni Bir Güvenlik Sorunu: İklim Mültecileri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitütüsü. Bursa.
 • Guterres, A. (2009). Climate Change, Natural Disasters and Human Displacement: A UNHCR Perspective. UN High Commissioner for Refugees, http://www.unhcr.org/4901e81a4.pdf (23.07.2022).
 • Ilık Bilben, M. S. (2019). Dünyadan Örnekler Işığında İklim Değişikliği Kaynaklı Göçleri Anlamak. Mediterranean Journal of Humanities, IX(2), 335-355. DOI: 10.13114/MJH.2019.494
 • Ilık Bilben, M. S. (2018). Antropojenik İklim Değişikliği Bağlamında Göç Tartışmaları. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 75, 237–268. 10.26650/jspc.2018.75.0015
 • Kanlı, İ.B. & Başköy, D. (2018). Küreselleşme ve Çevre Sorunları Bağlamında Göç: İklim Mültecileri Migration. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 6(3), ss.21-39. https://dergipark.org.tr/tr/pub/seyad/issue/53349/709211
 • Kanodia, K. (2017). Climate Refugees and Their ‘Refugee’ Status. International Journal of Human Rights and Constitutional Studies, 5(2), ss.102-110. https://doi.org/10.1504/IJHRCS.2017.088713
 • Karagöz, T. (2021). Climate Refugees: Understanding the Challenges for Climate Refugees. Journal of International Relations and Political Science Studies, 1, 38-58.
 • Kaya, Y. (2016). Merkezileşme/Yerelleşme Tartışmalarına Politik Ekoloji Perspektifinden Bakış, KAYSEM 9 Bildiriler Kitabı, 105-117.
 • Kraler, A., Tatiana Cernei, M. N. & Noack M. (2011). “Climate Refuugees” Legal And Policy Responses to Environmentally Induced Migration. Erişim: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/462422/IPO L-LIBE_ET(2011)462422_EN.pdf, (13.04.2022)
 • Miller, T., Buxton, N. & Akkerman M. (2021). Global Climate Wall: How the World’s Wealthiest Nations Prioritise Borders Over Climate Action. The Transnational Institute (TNI). https://www.tni.org/files/publication-downloads/global-climate-wall-report-tni-web-resolution.pdf
 • Mutlu, A., İrdem İ., & Üre B. (2015). Ekolojik Mültecilik. Memleket Siyaset Yönetim (MSY), 10(23), ss. 79-118. http://www.msydergi.com/uploads/dergi/209.pdf
 • Özerdem, F. & Barlas B. (2021). Kopenhag Okulu Çerçevesinde 2020 ve Sonrası Dünya Politikasının Yeni Sorunu: İklim Değişikliği ve İklim Göçmenleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 41, ss. 273-302. https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbe/issue/67717/997189
 • Protocol Relating to the Status of Refugees (1967). https://www.oas.org/dil/1967_Protocol_relating_to_the_Status_of_Refugees.pdf , (23.07.2022).
 • Sarjana, I. G. E. (2018). Climate Change and Human Migration: Towards More Humane Interpretation of Refugee. Udayana Journal of Law and Culture, 2(2), ss.220-248. https://doi.org/10.24843/UJLC.2018.v02.i02.p05
 • Yılmaz, F.H. & Navruz, M. (2019). Küresel İklim Değişikliği, İklim Mültecileri ve Güvenlik. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, ASSAM ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ 13. ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ ÖZEL SAYISI, 255-270. https://dergipark.org.tr/tr/pub/assam/issue/48907/578164
Year 2022, Volume: 5 Issue: 2, 15 - 32, 28.12.2022

Abstract

References

 • Adıgüzel, Y. (2019). Göç Sosyolojisi. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Arı, F. & Gökpınar, F.B. (2021). Climate-Migration: A Security Analysis within the Context of Green Theory. Uluslararasi Iliskiler, 17(68), ss. 41-53. https://doi.org/10.33458/uidergisi.865530
 • Balcılar, A.N. (2022). İklim Adaleti Bağlamında Sınırlar ve İklim Göçü. Uluslararası Eşitlik Politikası Dergisi, 2(1), ss. 118-132. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2497396
 • Bhowmik, D. (2020). Problems of Refugee and the Climate Change. Das, S.K. and Chowdhary, N. (Ed.). Refugee Crises and Third-World Economies, Bingley: Emerald Publishing, ss. 45-72. https://doi.org/10.1108/978-1-83982-190-520201008
 • Black, R., Kniveton D. & Schmidt-Verkerk, K. (2013). Migration and Climate Change: Toward an Integrated Assessment of Sensitivity. Faist, T. & Schade J. (eds). Disentangling Migration and Climate Change. New York: Springer, ss. 29-54.
 • Biermann, F. & Boas, I. (2010). Preparing for a Warmer World: Towards a Global Governance System to Protect Climate Refugees. Global Environmental Politics, 10(1), ss.60-88. https://doi.org/10.1162/glep.2010.10.1.60
 • Bilsborrow, R. E. (1992). Rural Poverty, Migration, and the Environment in Developing Countries: Three Case Studies. Policy Research Working Paper Series 1017, The World Bank.
 • Brown, O. (2008). Migration and Climate Change. Geneva: International Organization for Migration.
 • Castles, S. & Miller, M. J. (2008). Göçler Çağı, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Çakır, M., Gümüşçü, O. & Taş, B. (2020). Politik Ekoloji. Coğrafya Dergisi – Journal of Geography, 41, 241-254. 10.26650/JGEOG2019-0019.
 • Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees (1951). https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/55726/ (Erişim Tarihi 23.07.2022).
 • Demirbilek, M. (2016). Çevre, Çevre mültecileri ve Çevreci Sosyal Hizmet. International Journal of Social Sciences and Education Research, 2(3), 905-914. https://doi.org/10.24289/ijsser.279033
 • Docherty, B., & Giannini, T. (2010). Confronting a Rising Tide: A Proposal for a Convention on Climate Change Refugees. Harvard Environmental Law Review, 33(2), ss. 349-405.
 • Dun, O. & Gemenne, F. (2008). Defining Environmental Migration, Forced Migration Review, 31, ss. 10-11. https://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/climatechange/dun-gemenne.pdf
 • Erayman, İ.O. (2022). Göç Olgusunun Felsefi Sosyolojisi. İstanbul: DBY Yayınları.
 • Ekşi, N. (2016). İklim Mültecileri. Göç Araştırmaları Dergisi, 2(2), ss.10-58. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/648074
 • Faist, T. & Schade J. (2013). The Climate–Migration Nexus: A Reorientation. Faist, T. & Schade J. (eds). Disentangling Migration and Climate Change. New York: Springer, ss.3-29.
 • Gökpınar, F. (2020). 21. Yüzyılda Yeni Bir Güvenlik Sorunu: İklim Mültecileri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitütüsü. Bursa.
 • Guterres, A. (2009). Climate Change, Natural Disasters and Human Displacement: A UNHCR Perspective. UN High Commissioner for Refugees, http://www.unhcr.org/4901e81a4.pdf (23.07.2022).
 • Ilık Bilben, M. S. (2019). Dünyadan Örnekler Işığında İklim Değişikliği Kaynaklı Göçleri Anlamak. Mediterranean Journal of Humanities, IX(2), 335-355. DOI: 10.13114/MJH.2019.494
 • Ilık Bilben, M. S. (2018). Antropojenik İklim Değişikliği Bağlamında Göç Tartışmaları. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 75, 237–268. 10.26650/jspc.2018.75.0015
 • Kanlı, İ.B. & Başköy, D. (2018). Küreselleşme ve Çevre Sorunları Bağlamında Göç: İklim Mültecileri Migration. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 6(3), ss.21-39. https://dergipark.org.tr/tr/pub/seyad/issue/53349/709211
 • Kanodia, K. (2017). Climate Refugees and Their ‘Refugee’ Status. International Journal of Human Rights and Constitutional Studies, 5(2), ss.102-110. https://doi.org/10.1504/IJHRCS.2017.088713
 • Karagöz, T. (2021). Climate Refugees: Understanding the Challenges for Climate Refugees. Journal of International Relations and Political Science Studies, 1, 38-58.
 • Kaya, Y. (2016). Merkezileşme/Yerelleşme Tartışmalarına Politik Ekoloji Perspektifinden Bakış, KAYSEM 9 Bildiriler Kitabı, 105-117.
 • Kraler, A., Tatiana Cernei, M. N. & Noack M. (2011). “Climate Refuugees” Legal And Policy Responses to Environmentally Induced Migration. Erişim: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/462422/IPO L-LIBE_ET(2011)462422_EN.pdf, (13.04.2022)
 • Miller, T., Buxton, N. & Akkerman M. (2021). Global Climate Wall: How the World’s Wealthiest Nations Prioritise Borders Over Climate Action. The Transnational Institute (TNI). https://www.tni.org/files/publication-downloads/global-climate-wall-report-tni-web-resolution.pdf
 • Mutlu, A., İrdem İ., & Üre B. (2015). Ekolojik Mültecilik. Memleket Siyaset Yönetim (MSY), 10(23), ss. 79-118. http://www.msydergi.com/uploads/dergi/209.pdf
 • Özerdem, F. & Barlas B. (2021). Kopenhag Okulu Çerçevesinde 2020 ve Sonrası Dünya Politikasının Yeni Sorunu: İklim Değişikliği ve İklim Göçmenleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 41, ss. 273-302. https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbe/issue/67717/997189
 • Protocol Relating to the Status of Refugees (1967). https://www.oas.org/dil/1967_Protocol_relating_to_the_Status_of_Refugees.pdf , (23.07.2022).
 • Sarjana, I. G. E. (2018). Climate Change and Human Migration: Towards More Humane Interpretation of Refugee. Udayana Journal of Law and Culture, 2(2), ss.220-248. https://doi.org/10.24843/UJLC.2018.v02.i02.p05
 • Yılmaz, F.H. & Navruz, M. (2019). Küresel İklim Değişikliği, İklim Mültecileri ve Güvenlik. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, ASSAM ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ 13. ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ ÖZEL SAYISI, 255-270. https://dergipark.org.tr/tr/pub/assam/issue/48907/578164
There are 32 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Political Science, Sociology
Journal Section Articles
Authors

İbrahim Oğulcan Erayman 0000-0002-6687-9973

Publication Date December 28, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 5 Issue: 2

Cite

APA Erayman, İ. O. (2022). Politik Ekolojik Bir Mesele Olarak İklim Mültecileri. International Journal of Economics Administrative and Social Sciences, 5(2), 15-32.