İnceleme Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Place of Women in Social Policy and Employment Projects at the Process of the EU–Turkey Accession Negotiations

Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 1, 40 - 58, 02.07.2019

Öz

Women movements and feminist thought have struggled for carry woman identity to where it belongs and provide them the opportunity to use their already gained rights in social life. The aim of this paper is to discuss the place of women on the basis of employment in projects pursued within the context of 19thChapter: Social Policy and Employment which is a part of EU – Turkey accession negotiations. 37 projects are being pursued within the framework of 19thChapter in Turkey. However, only 5 of them are on women issues. Although employment is one of the most important topics in women issues, the deficiency on this subject in the projects is remarkable. The other objective of this paper is to contribute to Turkish literature on studies conducted on women employment. The place of women in employment and how those projects contribute to issues such as participation of women in working life and gender equality are assessed in this paper. 

Kaynakça

 • Aktaş, G. (2013). Feminist söylemler bağlamında kadın kimliği: Erkek egemen bir toplumda kadın olmak. Edebiyat Fakültesi Dergisi , 30(1), 53-72.
 • Andre, M. (1984). Feminizm. (Çev. Ş. Tekeli) İstanbul: Kadın Çevresi Yayınları.
 • CEDAW. (1981). Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılıklığın Tasviye Edilmesine Dair Sözleşme. Ankara: CEDAW.
 • Davis, E. G. (1971). The first sex. New York: Penguin Books.
 • Durudoğan, H. (2010). İkinci dalga fransız feminizmine kısa bir bakış. H. Durudoğan, F. Gökşen, B. E. Oder, & D. Yüksekler (Ed.) Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Eşitsizlikler Mücadeleler Kazanımlar içinde(s. 67-97). İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
 • Hablemitoğlu, Ş. (2004). Toplumsal cinsiyet yazıları kadınlara dair birkaç söz. İstanbul: Toplumsal Cinsiyet Yayınları.
 • IESOB. (2014). IESOB. Ocak 6, 2017 tarihinde https://www.iesob.org.tr/uploads/dosyalar/genelgeler/201425.pdf adresinden alındı.
 • İKV. (2017). İKV. İş Hayatında kadın programı. Ocak 5, 2017 tarihinde http://www.ikg.gov.tr/Projeler/Projeler_Detay/tabid/313/language/tr-TR/ArticleId/259/Is- adresinden alındı.
 • Kariyer hizmetlerinin sunulmasında sektörlerarası ortaklık modeli. (2016, Ocak 09). Hürriyet. Ocak 6, 2017 tarihinde Tekirdağ Haberleri: http://www.hurriyet.com.tr/kariyer-hizmetlerinin-sunulmasinda-sektorlerarasi-ortaklik-modeli-toplantisi-37224874 adresinden alındı.
 • İŞKUR. (2017). Kadın istihdamı. Eylül 16, 2017 tarihinde https://media.iskur.gov.tr/15351/istihdamda-3i-sayi-5.pdf adresinden alındı.
 • Kaya, G. (2010, Ekim 27). Avrupa birliği iş hukukunda cinsiyet ayrımcılığı(Doktora tezi,Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir).
 • Kayagil, M. E. (2015). Türkiye – AB müzakere sürecinde sosyal politikada yaşanan gelişmeler. Çalışma Dünyası Dergisi, 2, 34-58.
 • Özçatal, E. Ö. (2011). Ataerkillik, toplumsal cinsiyet ve kadının çalışma yaşamına katılımı. Çankırı Karatekin İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 1(1), 21-39.
 • Sayın, A. (2007). Avrupa birliği'nde çalışma yaşamında kadın erkek eşitliği: Türkiye açısından bir inceleme(Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara).
 • Sevim, A. (2005). Feminizm. İstanbul: İnsan Yayınları.
 • Taşkın, L. (2004). Uluslarararası sözleşmeler ışığında kadının durumu. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 8(2), 16-21.
 • T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. (2006). Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü. Ocak 5, 2017 tarihinde http://kadininstatusu.aile.gov.tr/projeler/tamamlanan-projeler/toplumsal-cinsiyet-esitliginin-gelistirilmesi-eslestirme-projesi adresinden alındı.
 • T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı. (2013). Kadın istihdamının desteklenmesi operasyonu. http://www.ab.gov.tr/files/CSD/kadin_istihdami_compendium.pdf adresinden alındı.
 • T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı. (2016). (Fasıl 19) Sosyal politika ve istihdam. Ocak 15, 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı: http://www.ab.gov.tr adresinden alındı.
 • T.C.Avrupa Birliği Bakanlığı. (2016). (Fasıl 19) Sosyal politika ve istihdam. Ocak6, 2017 tarihinde http://www.ab.gov.tr/index.php?p=84 adresinden alındı.
 • T. C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. (2010). Bakanlığımız ve ilgili kuruluşlarla yürütülen projeler. Strateji Geliştirme Başkanlığı.
 • T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. (2011). Gençlerin istihdamının artırılmasıgenç istihdamının desteklenmesi operasyonu – I. 3 Ocak 2016 tarihinde http://www.ikg.gov.tr/Projeler/Projeler_Detay/tabid/313/TabID/313/language/tr-TR/ArticleId/54/Genc-Istihdamnn-Desteklenmesi-Operasyonu--I.aspx adresinden alındı. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. (2012). Resmi internet Sitesi. Mevzuat, yönetmelikler 21.10.2017 tarihinde http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/csgb. portal?page=mevzuat&id=2 adresinden alındı.
 • T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. (2015). Nisan 05, 2017 tarihinde www.csgb.gov.tr/home/contents/mevzuat/genelgeler/ adresinden alındı.
 • T. C. Sosyal Güvenlik Kurumu. (2016, Kasım 01).İşçi ve işverenlerin uyum yeteneklerinin sosyal diyalog yaklaşımıyla artırılması teknik destek projesi. Ocak 05, 2017 tarihinde http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/Haberler/haber_20161101_51 adresinden alındı.
 • UN Women. (2016). World conferences on women. Aralık 25, 2016 tarihinde http://www.unwomen.org/en/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women adresinden alındı.

Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Müzakereleri Sürecinde Sosyal Politika ve İstihdam Projelerinde Kadının Yeri

Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 1, 40 - 58, 02.07.2019

Öz

Kadın hareketleri ve feminist düşünce, tarihten bu yana kadın kimliğini olması gereken yere taşıma, onun kazanılmış haklarını sosyal hayatta kullanabilmesini sağlama çabası vermiştir. Çalışmanın amacı, Türkiye-Avrupa Birliği katılım müzakerelerinin bir bölümü olan Fasıl 19: Sosyal Politika ve İstihdam kapsamında yürütülen projelerde kadının yerini istihdam temelinde tartışmaktır. 19. Fasıl kapsamında Türkiye’de 37 adet proje yürütülmektedir. Fakat 37 projeden yalnızca 5’i kadın konuları üzerinedir. Kadın hakları konusunda, istihdam önemli konuların başında gelmesine rağmen mevcut projelerde bu konudaki eksiklik dikkat çekicidir. Bu çalışmanın bir diğer hedefi Türkçe alan yazınındaki kadın istihdamı araştırmalarına katkıda bulunmaktır. Yürütülen projelerde istihdam açısından kadının yeri ve bu projelerin kadınların iş hayatına katılımı, kadın-erkek eşitliği gibi konularda katkıları irdelenmektedir. 

Kaynakça

 • Aktaş, G. (2013). Feminist söylemler bağlamında kadın kimliği: Erkek egemen bir toplumda kadın olmak. Edebiyat Fakültesi Dergisi , 30(1), 53-72.
 • Andre, M. (1984). Feminizm. (Çev. Ş. Tekeli) İstanbul: Kadın Çevresi Yayınları.
 • CEDAW. (1981). Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılıklığın Tasviye Edilmesine Dair Sözleşme. Ankara: CEDAW.
 • Davis, E. G. (1971). The first sex. New York: Penguin Books.
 • Durudoğan, H. (2010). İkinci dalga fransız feminizmine kısa bir bakış. H. Durudoğan, F. Gökşen, B. E. Oder, & D. Yüksekler (Ed.) Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Eşitsizlikler Mücadeleler Kazanımlar içinde(s. 67-97). İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
 • Hablemitoğlu, Ş. (2004). Toplumsal cinsiyet yazıları kadınlara dair birkaç söz. İstanbul: Toplumsal Cinsiyet Yayınları.
 • IESOB. (2014). IESOB. Ocak 6, 2017 tarihinde https://www.iesob.org.tr/uploads/dosyalar/genelgeler/201425.pdf adresinden alındı.
 • İKV. (2017). İKV. İş Hayatında kadın programı. Ocak 5, 2017 tarihinde http://www.ikg.gov.tr/Projeler/Projeler_Detay/tabid/313/language/tr-TR/ArticleId/259/Is- adresinden alındı.
 • Kariyer hizmetlerinin sunulmasında sektörlerarası ortaklık modeli. (2016, Ocak 09). Hürriyet. Ocak 6, 2017 tarihinde Tekirdağ Haberleri: http://www.hurriyet.com.tr/kariyer-hizmetlerinin-sunulmasinda-sektorlerarasi-ortaklik-modeli-toplantisi-37224874 adresinden alındı.
 • İŞKUR. (2017). Kadın istihdamı. Eylül 16, 2017 tarihinde https://media.iskur.gov.tr/15351/istihdamda-3i-sayi-5.pdf adresinden alındı.
 • Kaya, G. (2010, Ekim 27). Avrupa birliği iş hukukunda cinsiyet ayrımcılığı(Doktora tezi,Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir).
 • Kayagil, M. E. (2015). Türkiye – AB müzakere sürecinde sosyal politikada yaşanan gelişmeler. Çalışma Dünyası Dergisi, 2, 34-58.
 • Özçatal, E. Ö. (2011). Ataerkillik, toplumsal cinsiyet ve kadının çalışma yaşamına katılımı. Çankırı Karatekin İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 1(1), 21-39.
 • Sayın, A. (2007). Avrupa birliği'nde çalışma yaşamında kadın erkek eşitliği: Türkiye açısından bir inceleme(Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara).
 • Sevim, A. (2005). Feminizm. İstanbul: İnsan Yayınları.
 • Taşkın, L. (2004). Uluslarararası sözleşmeler ışığında kadının durumu. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 8(2), 16-21.
 • T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. (2006). Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü. Ocak 5, 2017 tarihinde http://kadininstatusu.aile.gov.tr/projeler/tamamlanan-projeler/toplumsal-cinsiyet-esitliginin-gelistirilmesi-eslestirme-projesi adresinden alındı.
 • T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı. (2013). Kadın istihdamının desteklenmesi operasyonu. http://www.ab.gov.tr/files/CSD/kadin_istihdami_compendium.pdf adresinden alındı.
 • T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı. (2016). (Fasıl 19) Sosyal politika ve istihdam. Ocak 15, 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı: http://www.ab.gov.tr adresinden alındı.
 • T.C.Avrupa Birliği Bakanlığı. (2016). (Fasıl 19) Sosyal politika ve istihdam. Ocak6, 2017 tarihinde http://www.ab.gov.tr/index.php?p=84 adresinden alındı.
 • T. C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. (2010). Bakanlığımız ve ilgili kuruluşlarla yürütülen projeler. Strateji Geliştirme Başkanlığı.
 • T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. (2011). Gençlerin istihdamının artırılmasıgenç istihdamının desteklenmesi operasyonu – I. 3 Ocak 2016 tarihinde http://www.ikg.gov.tr/Projeler/Projeler_Detay/tabid/313/TabID/313/language/tr-TR/ArticleId/54/Genc-Istihdamnn-Desteklenmesi-Operasyonu--I.aspx adresinden alındı. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. (2012). Resmi internet Sitesi. Mevzuat, yönetmelikler 21.10.2017 tarihinde http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/csgb. portal?page=mevzuat&id=2 adresinden alındı.
 • T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. (2015). Nisan 05, 2017 tarihinde www.csgb.gov.tr/home/contents/mevzuat/genelgeler/ adresinden alındı.
 • T. C. Sosyal Güvenlik Kurumu. (2016, Kasım 01).İşçi ve işverenlerin uyum yeteneklerinin sosyal diyalog yaklaşımıyla artırılması teknik destek projesi. Ocak 05, 2017 tarihinde http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/Haberler/haber_20161101_51 adresinden alındı.
 • UN Women. (2016). World conferences on women. Aralık 25, 2016 tarihinde http://www.unwomen.org/en/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women adresinden alındı.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hakan CAVLAK

İrem Ece AKPINAR

Yayımlanma Tarihi 2 Temmuz 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA CAVLAK, H., & AKPINAR, İ. E. (2019). Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Müzakereleri Sürecinde Sosyal Politika ve İstihdam Projelerinde Kadının Yeri. International Journal of Economics Administrative and Social Sciences, 2(1), 40-58.