İnceleme Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Soğuk Savaş Sonrası ABD'nin Siber Güvenlik Politikası

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 1, 33 - 44, 30.07.2020

Öz

Uluslararası İlişkiler tarihi ve disiplini içerisinde bir dönüm noktası olarak görülen Soğuk Savaş, yeni bir düzenle birlikte yeni anlayışlar da getirmiştir. Devletlerin güvenlik anlayışlarında zamanla meydana gelen değişim de bu yeniliklerin bir parçası olmuştur. Uluslararası aktörlerin çeşitlendiği bu dönemde savaş kavramında yaşanan dönüşümle savaşın aktörleri yalnızca devletler olmaktan çıkmış ve terör grupları, özel askeri şirketler gibi yeni aktörler ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla yeni tehdit alanları ve yeni anlayışlar görülmeye başlanmıştır. Asimetrik tehdit, vekalet savaşları, siber savaşlar ve siber güvenlik dördüncü nesil savaş kavramı ve güvenlik anlayışı içerisinde meydana gelen anlayışlar arasında yer almaktadır. Bu çalışmada uluslararası alanda önemi artan siber güvenlik kavramının Amerika Birleşik Devletleri (ABD) dış politikasındaki ve stratejilerindeki yeri incelenmiştir. Siber güvenliğin sağlanması adına faaliyet gösteren kurumlar, temel stratejiler ve yaşanan siber olaylar ele alınmıştır. Teknolojinin her alanda etkisini artırmasıyla daha önemli hale gelen siber güvenlik kapsamında, ABD güvenlik politikasında nasıl bir değişikliğin meydana geldiği sorusu araştırmanın hareket noktasını oluşturmaktadır.

Kaynakça

 • ABD başkanı Obama’dan siber güvenlik paketi. (2015, 14 Ocak). BBC Türkçe https://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/01/150113_obama_siber_guvenlik adresinden erişildi.
 • Akyazı, U. (2013). Uluslararası Siber Güvenlik Strateji ve Doktrinleri Kapsamında Alınabilecek Tedbirler. 6. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı Bildiriler Kitabı içinde (s.216-220). https://www.iscturkey.org/assets/files/2016/03/2013-paper105.pdf adresinden erişildi.
 • Anadolu Ajansı, (2018, 21 Eylül). Trump’tan daha saldırgan siber güvenlik stratejisi. https://www.ntv.com.tr/dunya/trumptan-daha-saldirgan-siber-guvenlik-stratejisi,ZZTiHD3DV0abezSnBGds4A adresinden erişildi.
 • Aslay, F. (2017). Siber saldırı yöntemleri ve Türkiye’nin siber güvenlik mevcut durum analizi. International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovstive Technologies, 1(1), 24-38.
 • Başa, Ş. ABD İç Güvenlik Bakanlığı. https://www.academia.edu /9830086/ adresinden erişildi.
 • Brauch, H.G. (2012). Güvenliğin yeniden kavramsallaştırılması: Barış, güvenlik, kalkınma ve çevre kavramsal dörtlüsü. Mustafa Aydın vd (Der.) Uluslararası İlişkilerde Çatışmadan Güvenliğe içinde (s.167-196). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Çelik, S. (2018). Siber uzay ve siber güvenliğe multidisipliner bir yaklaşım. Academic Review of Humanities and Social Sciences, 1(2), 110-119.
 • Darıcılı, A.B. (2017). Demokrat parti hack skandalı bağlamında ABD ve RF’nin siber güvenlik stratejilerinin analizi. Uluslararası Çalışmalar Dergisi, 1(1), 1-24.
 • Demirel, M. (2012). Asimetrik tehdit kavramı bağlamında 11 Eylül 2001 sonrası dönemde Amerika Birleşik Devletleri’ndeki siber tehdit algılamasının ve geliştirilen güvenlik politikalarının incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kara Harp Okulu/Savunma Bilimleri Ensitüsü.
 • Department of Defence. (2018). Cyber strategy. https://afyonluoglu.org/siberguvenlik/world-css/ adresinden erişildi.
 • Ermiş, U. (2018). Bir güvenlik sorunu olarak siber uzay. TASAM. https://tasam.org/tr-TR/Icerik/50249/bir_guvenlik_sorunu_olarak_siber_uzay adresinden erişildi.
 • Güntay, V. (2014). Siber güvenliğin uluslararası politikada etki aracına dönüşmesi ve uluslararası aktörler. Güvenlik Stratejileri, (27), 79-111.
 • Göçoğlu, V., Aydın, M. (2019). Siber güvenlik politikası: ABD, Rusya ve Çin üzerine karşılaştırmalı bir analiz. Güvenlik Bilimleri Dergisi, 8(2), 229-252.
 • Habertobb. (2015). Siber güvenlik geleceği şekillendiriyor. Ekonomik Forum. Sayı: 251. http://haber.tobb.org.tr/ekonomikforum/2015/251/012_021_KAPAK_KONUSU.pdf adresinden erişildi.
 • Kara, M. (2013). Siber saldırılar-siber savaşlar ve etkileri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Bilgi Üniversitesi.
 • Kaya, A. (2012). Siber güvenliğin milli güvenlik açısından önemi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kara Harp Okulu/Savunma Bilimleri Enstitüsü.
 • Kurnaz, S., Önen, S.M. (2019). Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde Türkiye’nin siber güvenlik stratejileri. International Journal of Politics and Security, 1(2), 82-103.
 • Özçoban, C. (2014). 21.Yüzyılda ulusal güvenliğin sağlanmasında siber istihbaratın rolü. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Harp Akademileri/Stratejik Araştırmalar Enstitüsü. İstanbul.
 • Özdemirci, F., Torunlar, M. (2018). Bilgi-değişim-siber güvenlik-bağımsızlık. Bilgi Yönetimi Dergisi, 1(1), 78-83.
 • Sağıroğlu, Ş. (2018). Siber güvenlik ve savunma: Önem, tanımlar, unsurlar ve önlemler Şeref Sağıroğlu ve Mustafa Alkan (Ed). Siber Güvenlik ve Savunma içinde (s. 21-45). Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Sertçelik, A. (2015). Siber olaylar ekseninde siber güvenliği anlamak. Medeniyet Araştırmaları Dergisi, 2(3), 25-42.
 • TC. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı. 2016-2019 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi. https://www.uab.gov.tr/uploads/pages/siber-guvenlik/2016-2019guvenlik.pdf adresinden erişildi.
 • The White House. (2003). The National Strategy to Secure Cyberspace. https://www.energy.gov/sites/prod/files/National%20Strategy%20to%20Secure%20Cyberspace.pdf adresinden erişildi.
 • The White House. (2018). National Cyber Strategy of The United States of America. https://afyonluoglu.org/siberguvenlik/world-css adresinden erişildi.
 • Trump’tan devrim gibi karar: Her bakanlık kendi siber güvenliğinden sorumlu olacak. (2017, 25 Mart). https://siberbulten.com/uluslararasi-iliskiler/trumpdan-devrim-gibi-karar-her-bakanlik-kendi-siber-guvenliginden-sorumlu/ adresinden erişildi.
 • US. Department of Homeland Security. (2018). Security strategy. https://afyonluoglu.org/siberguvenlik/world-css adresinden erişildi.
 • Ünver, M., Canbay, C. (2010). Ulusal ve uluslararası boyutlarıyla siber güvenlik. Elektrik Mühendisliği, Sayı 438, 94-103.
 • Yılmaz, B.A. (2020). Siber terörizm ve değişen istihbarat anlayışı. Anadolu Strateji Dergisi, 1(1), 65-81.

Cyber Security Politics of USA After the Cold War

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 1, 33 - 44, 30.07.2020

Öz

In the history and discipline of International Relations, the Cold War brought new insights together with a new order. The change in the security perceptions of states over time has also been a part of these innovations. With the transformation in the concept of war in this period when international actors diversified, the actors of the war have ceased to be states only and new actors such as terrorist groups and private military companies have emerged. Therefore, new threat areas and new understandings began to be seen. Asymmetric threat, proxy wars, cyber wars and cyber security are included in the security concept of the fourth generation war. In this study, the concept of cyber security, which has gained importance in the international arena, has been examined in the foreign policy and strategies of the United States (USA). Institutions operating in order to ensure cyber security, basic strategies and cyber events experienced were discussed. In the context of cyber security, which has become more important as technology increases its impact in all areas, the question of what kind of a change in US security policy occurred is the starting point of the research.

Kaynakça

 • ABD başkanı Obama’dan siber güvenlik paketi. (2015, 14 Ocak). BBC Türkçe https://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/01/150113_obama_siber_guvenlik adresinden erişildi.
 • Akyazı, U. (2013). Uluslararası Siber Güvenlik Strateji ve Doktrinleri Kapsamında Alınabilecek Tedbirler. 6. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı Bildiriler Kitabı içinde (s.216-220). https://www.iscturkey.org/assets/files/2016/03/2013-paper105.pdf adresinden erişildi.
 • Anadolu Ajansı, (2018, 21 Eylül). Trump’tan daha saldırgan siber güvenlik stratejisi. https://www.ntv.com.tr/dunya/trumptan-daha-saldirgan-siber-guvenlik-stratejisi,ZZTiHD3DV0abezSnBGds4A adresinden erişildi.
 • Aslay, F. (2017). Siber saldırı yöntemleri ve Türkiye’nin siber güvenlik mevcut durum analizi. International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovstive Technologies, 1(1), 24-38.
 • Başa, Ş. ABD İç Güvenlik Bakanlığı. https://www.academia.edu /9830086/ adresinden erişildi.
 • Brauch, H.G. (2012). Güvenliğin yeniden kavramsallaştırılması: Barış, güvenlik, kalkınma ve çevre kavramsal dörtlüsü. Mustafa Aydın vd (Der.) Uluslararası İlişkilerde Çatışmadan Güvenliğe içinde (s.167-196). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Çelik, S. (2018). Siber uzay ve siber güvenliğe multidisipliner bir yaklaşım. Academic Review of Humanities and Social Sciences, 1(2), 110-119.
 • Darıcılı, A.B. (2017). Demokrat parti hack skandalı bağlamında ABD ve RF’nin siber güvenlik stratejilerinin analizi. Uluslararası Çalışmalar Dergisi, 1(1), 1-24.
 • Demirel, M. (2012). Asimetrik tehdit kavramı bağlamında 11 Eylül 2001 sonrası dönemde Amerika Birleşik Devletleri’ndeki siber tehdit algılamasının ve geliştirilen güvenlik politikalarının incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kara Harp Okulu/Savunma Bilimleri Ensitüsü.
 • Department of Defence. (2018). Cyber strategy. https://afyonluoglu.org/siberguvenlik/world-css/ adresinden erişildi.
 • Ermiş, U. (2018). Bir güvenlik sorunu olarak siber uzay. TASAM. https://tasam.org/tr-TR/Icerik/50249/bir_guvenlik_sorunu_olarak_siber_uzay adresinden erişildi.
 • Güntay, V. (2014). Siber güvenliğin uluslararası politikada etki aracına dönüşmesi ve uluslararası aktörler. Güvenlik Stratejileri, (27), 79-111.
 • Göçoğlu, V., Aydın, M. (2019). Siber güvenlik politikası: ABD, Rusya ve Çin üzerine karşılaştırmalı bir analiz. Güvenlik Bilimleri Dergisi, 8(2), 229-252.
 • Habertobb. (2015). Siber güvenlik geleceği şekillendiriyor. Ekonomik Forum. Sayı: 251. http://haber.tobb.org.tr/ekonomikforum/2015/251/012_021_KAPAK_KONUSU.pdf adresinden erişildi.
 • Kara, M. (2013). Siber saldırılar-siber savaşlar ve etkileri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Bilgi Üniversitesi.
 • Kaya, A. (2012). Siber güvenliğin milli güvenlik açısından önemi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kara Harp Okulu/Savunma Bilimleri Enstitüsü.
 • Kurnaz, S., Önen, S.M. (2019). Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde Türkiye’nin siber güvenlik stratejileri. International Journal of Politics and Security, 1(2), 82-103.
 • Özçoban, C. (2014). 21.Yüzyılda ulusal güvenliğin sağlanmasında siber istihbaratın rolü. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Harp Akademileri/Stratejik Araştırmalar Enstitüsü. İstanbul.
 • Özdemirci, F., Torunlar, M. (2018). Bilgi-değişim-siber güvenlik-bağımsızlık. Bilgi Yönetimi Dergisi, 1(1), 78-83.
 • Sağıroğlu, Ş. (2018). Siber güvenlik ve savunma: Önem, tanımlar, unsurlar ve önlemler Şeref Sağıroğlu ve Mustafa Alkan (Ed). Siber Güvenlik ve Savunma içinde (s. 21-45). Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Sertçelik, A. (2015). Siber olaylar ekseninde siber güvenliği anlamak. Medeniyet Araştırmaları Dergisi, 2(3), 25-42.
 • TC. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı. 2016-2019 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi. https://www.uab.gov.tr/uploads/pages/siber-guvenlik/2016-2019guvenlik.pdf adresinden erişildi.
 • The White House. (2003). The National Strategy to Secure Cyberspace. https://www.energy.gov/sites/prod/files/National%20Strategy%20to%20Secure%20Cyberspace.pdf adresinden erişildi.
 • The White House. (2018). National Cyber Strategy of The United States of America. https://afyonluoglu.org/siberguvenlik/world-css adresinden erişildi.
 • Trump’tan devrim gibi karar: Her bakanlık kendi siber güvenliğinden sorumlu olacak. (2017, 25 Mart). https://siberbulten.com/uluslararasi-iliskiler/trumpdan-devrim-gibi-karar-her-bakanlik-kendi-siber-guvenliginden-sorumlu/ adresinden erişildi.
 • US. Department of Homeland Security. (2018). Security strategy. https://afyonluoglu.org/siberguvenlik/world-css adresinden erişildi.
 • Ünver, M., Canbay, C. (2010). Ulusal ve uluslararası boyutlarıyla siber güvenlik. Elektrik Mühendisliği, Sayı 438, 94-103.
 • Yılmaz, B.A. (2020). Siber terörizm ve değişen istihbarat anlayışı. Anadolu Strateji Dergisi, 1(1), 65-81.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Uluslararası İlişkiler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Şeyma KIZILAY> (Sorumlu Yazar)
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Temmuz 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Kızılay, Ş. (2020). Soğuk Savaş Sonrası ABD'nin Siber Güvenlik Politikası . International Journal of Economics Administrative and Social Sciences , 3 (1) , 33-44 . Retrieved from http://ijeass.gedik.edu.tr/tr/pub/issue/56259/753735