Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

A Comparison of Plato's and Fârâbî's State Understanding from Today's Political Perspective

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 1, 1 - 16, 30.07.2020

Öz

The aim of this study is to compare Plato's 'ideal state' and Fârâbî's 'virtuous city/state' conceptions. The period during which Fârâbî lived was a period in which more complex political relations were experienced compared to Plato's period, especially when the oppressive effect of religion was more intense. At a time when Fârâbî is under the intense influence of a heavenly religion and divine law, he tries to combine the classical political philosophy with widespread precepts in a religious society and, in a sense, develops an original understanding of the state by bringing the Plato's thought to the cosmopolitan empire scale. In this context, the study will enlighten us about today’s concepts of politics, state, democracy and authoritarianism and contribute to the related literature.

Kaynakça

 • Ağaoğluları, M.A. ve Köker, L. (2004). Tanrı devletinden kral devlete. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Aristoteles. (2015). Nikomakhos’a etik (Çev. S. Babür). Ankara: BilgeSu Yayınları.
 • Aydınlı, Y. (2002). Fârâbî’de tanrı insan ilişkisi. İstanbul: İz Yayınları.
 • Aytürk, N. (2015). Örgütsel ve yönetsel davranış, örgütlerde insan ilişkileri ve yönetsel davranış yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Bayraklı, B. (2000). Fârâbî’de devlet felsefesi. İstanbul: Şehir Yayınları.
 • Bayrakdar, M. (1997). Din felsefesine giriş. Ankara: Fecr Yayınları.
 • Cabiri, M.A. (1997). İslam’da siyasal akıl. İstanbul: Kitabevi Yayınları.
 • Cevizci, A. (2010). Felsefe tarihi: Thales’ten Baudrillard’a (2. Basım). İstanbul: Say Yayınları.
 • Çağla, C. (2017). Siyaset bilimi (2. Baskı). İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınları.
 • De Boer, T. J. (1967). History of philosophy in Islam (Çev. E.R. Jones). New York: Dover Publications.
 • Deleuze, G. ve Felix, G. (2017). Felsefe nedir? (Çev. T. Ilgaz). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Eroğul, C. (2017). Devlet nedir? (2. Basım). İstanbul: Yordam Kitap.
 • Ertugay, F. (2017). Türkiye’de ideolojiler ve devlet algısı kemalizm, milliyetçilik, islamcılık, sosyalizm, bir metin okuması. İstanbul: Kadim Yayıncılık.
 • Fârâbî (1991). Ârâu ehli’l-medîneti’l-fâzıla (Neşreden: A.N. Nadir). (5. Baskı). Beyrut: Daru’l-Maşrık.
 • Fârâbî (1993). Fusûlün müntezea (Neşreden: M. F. Neccar). (2. Baskı). Beyrut: Daru’l-Maşrık.
 • Fârâbî (1999). Risale fi’s-siyase. L. Cheikho (Ed.), Beirut, İslamic philosophy içinde (s.93-151) (Ed. F. Sezgin). Vol. 10. Frankfurt.
 • Fârâbî (2000). Es-siyâsetü’l-medeniyye veya mebadi ül-mevcudat (Çev. M.R. Ayas, A. Şehitoğlu ve M.S. Aydın). İstanbul: Büyüyenay Yayınları.
 • Fârâbî (2004). Din üstüne (kitabu'l mille) (Çev. Y. Aydınlı). İstanbul: Arasta Yayıncılık.
 • Fârâbî (2011). İhsâu’l-ulûm, ilimlerin sayımı (Neşreden: A. Bumelham). Beyrut:1996. (Çev. A. Arslan). Ankara: Vadi Yayınları.
 • Gözler, K. (2012). Devletin genel teorisi- bir genel kamu hukuku ders kitabı (4. Baskı). Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Gözler, K. (2016). Anayasa hukukuna giriş genel esaslar ve Türk anayasa hukuku (25. Baskı). Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Gutas, D. (1997). Galen's synopsis of Plato's laws and Fârâbî’s talhıs. G. Endress ve R. Kruk (der.). The ancient tradition in Christian and Islamic Hellenism içinde (s.101-119). Leiden: Research School CNSW.
 • Heywood, A. (2011). Siyaset teorisine giriş (1. Baskı). (Çev. H.M. Köse). İstanbul: Küre Yayınları.
 • Heywood, A. (2014). Siyaset (14. Baskı). Ankara: Adres Yayınları.
 • Hobbes, T. (2016). Leviathan (Çev. S. Lim). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Kalın, İ. (2008). Türkiye’nin çoğulculuk meselesi. https://www.setav.org/en/turkiyenin-cogulculuk-meselesi. (Erişim tarihi:12.02.2020).
 • Korkut, Ş. (2005). Fârâbî’nin siyaset felsefesinin temel problemleri ve kökenleri (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi. Ankara.
 • Mahdi, M. (1999). Political philosophy, Fârâbî. (Ed. E. Yarshater). Encyclopedia Iranica içinde. New York, Vol. 9. https://iranicaonline.org/articles/farabi-vi (Erişim tarihi:19.02.2020).
 • Mahdi, M. (2015). Ibn Khaldun’s philosophy of history. London: Routledge.
 • Najjar, F. (1980). Democracy in Islamic political philosophy. Studia Islamica içinde. 51 (s.107-122).
 • O’Meara, D.J. (2003). Platonnopolis, platonic political philosophy in late antiquity. Oxford: Clarendon Press.
 • Platon (1998). Yasalar (Çev. C. Şentuna ve S. Babür). İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • Platon (2001). Devlet adamı (Çev. B. Boran ve M. Karasan). İstanbul: Sosyal Yayınları.
 • Platon (2004). Devlet (Çev. S. Eyuboğlu ve M.A. Cimcoz). İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Popper, K. (1967). Açık toplum ve düşmanları kitap 1 Platon’un büyüsü (Çev. M. Tunçay). Ankara: Türk Siyasi İlimler Derneği Yayınları.
 • TDK Sözlüğü. https://sozluk.gov.tr/?kelime=, (Erişim tarihi: 17.04.2020).
 • Tuğcu, T. (2000). Batı felsefesi tarihi. Ankara: Alesta Yayınları.
 • Walzer, R. (1985). Al-Fârâbî on the perfect state. Oxford: Oxford University Press.

Platon ile Fârâbî’nin Devlet Anlayışlarının Günümüz Siyaset Perspektifinden Karşılaştırılması

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 1, 1 - 16, 30.07.2020

Öz

Bu çalışmanın amacı, Platon’un ideal devlet anlayışı ile Fârâbî’nin erdemli şehir anlayışını karşılaştırmaktır. Fârâbî’nin yaşadığı dönem, Platon’un dönemine kıyasla çok daha karmaşık siyasal ilişkilerin yaşandığı, özellikle de dinin baskıcı etkisinin daha yoğun olduğu bir dönemdir. Fârâbî, semavi bir dinin ve ilahi hukukun baskıcı etkisinin yoğun olduğu bu dönemde, klasik dönem siyaset felsefesi ile dindar bir toplumdaki yaygın öğretileri birleştirmeye çalışan ve bir anlamda, Platon düşüncesini kozmopolit imparatorluk ölçeğine taşıyarak özgün bir siyaset ve devlet anlayışı geliştiren bir düşünür olmuştur. Bu bağlamda Fârâbî’nin devlet anlayışının, Platon düşüncesindeki devlet anlayışı ile karşılaştırmalı bir biçimde incelenmesinin, bizi günümüzdeki siyaset ve devlet anlayışı ile demokrasi-otoriterlik rekabeti konusunda aydınlatacağı ve çalışmanın ilgili literatüre katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Kaynakça

 • Ağaoğluları, M.A. ve Köker, L. (2004). Tanrı devletinden kral devlete. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Aristoteles. (2015). Nikomakhos’a etik (Çev. S. Babür). Ankara: BilgeSu Yayınları.
 • Aydınlı, Y. (2002). Fârâbî’de tanrı insan ilişkisi. İstanbul: İz Yayınları.
 • Aytürk, N. (2015). Örgütsel ve yönetsel davranış, örgütlerde insan ilişkileri ve yönetsel davranış yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Bayraklı, B. (2000). Fârâbî’de devlet felsefesi. İstanbul: Şehir Yayınları.
 • Bayrakdar, M. (1997). Din felsefesine giriş. Ankara: Fecr Yayınları.
 • Cabiri, M.A. (1997). İslam’da siyasal akıl. İstanbul: Kitabevi Yayınları.
 • Cevizci, A. (2010). Felsefe tarihi: Thales’ten Baudrillard’a (2. Basım). İstanbul: Say Yayınları.
 • Çağla, C. (2017). Siyaset bilimi (2. Baskı). İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınları.
 • De Boer, T. J. (1967). History of philosophy in Islam (Çev. E.R. Jones). New York: Dover Publications.
 • Deleuze, G. ve Felix, G. (2017). Felsefe nedir? (Çev. T. Ilgaz). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Eroğul, C. (2017). Devlet nedir? (2. Basım). İstanbul: Yordam Kitap.
 • Ertugay, F. (2017). Türkiye’de ideolojiler ve devlet algısı kemalizm, milliyetçilik, islamcılık, sosyalizm, bir metin okuması. İstanbul: Kadim Yayıncılık.
 • Fârâbî (1991). Ârâu ehli’l-medîneti’l-fâzıla (Neşreden: A.N. Nadir). (5. Baskı). Beyrut: Daru’l-Maşrık.
 • Fârâbî (1993). Fusûlün müntezea (Neşreden: M. F. Neccar). (2. Baskı). Beyrut: Daru’l-Maşrık.
 • Fârâbî (1999). Risale fi’s-siyase. L. Cheikho (Ed.), Beirut, İslamic philosophy içinde (s.93-151) (Ed. F. Sezgin). Vol. 10. Frankfurt.
 • Fârâbî (2000). Es-siyâsetü’l-medeniyye veya mebadi ül-mevcudat (Çev. M.R. Ayas, A. Şehitoğlu ve M.S. Aydın). İstanbul: Büyüyenay Yayınları.
 • Fârâbî (2004). Din üstüne (kitabu'l mille) (Çev. Y. Aydınlı). İstanbul: Arasta Yayıncılık.
 • Fârâbî (2011). İhsâu’l-ulûm, ilimlerin sayımı (Neşreden: A. Bumelham). Beyrut:1996. (Çev. A. Arslan). Ankara: Vadi Yayınları.
 • Gözler, K. (2012). Devletin genel teorisi- bir genel kamu hukuku ders kitabı (4. Baskı). Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Gözler, K. (2016). Anayasa hukukuna giriş genel esaslar ve Türk anayasa hukuku (25. Baskı). Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Gutas, D. (1997). Galen's synopsis of Plato's laws and Fârâbî’s talhıs. G. Endress ve R. Kruk (der.). The ancient tradition in Christian and Islamic Hellenism içinde (s.101-119). Leiden: Research School CNSW.
 • Heywood, A. (2011). Siyaset teorisine giriş (1. Baskı). (Çev. H.M. Köse). İstanbul: Küre Yayınları.
 • Heywood, A. (2014). Siyaset (14. Baskı). Ankara: Adres Yayınları.
 • Hobbes, T. (2016). Leviathan (Çev. S. Lim). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Kalın, İ. (2008). Türkiye’nin çoğulculuk meselesi. https://www.setav.org/en/turkiyenin-cogulculuk-meselesi. (Erişim tarihi:12.02.2020).
 • Korkut, Ş. (2005). Fârâbî’nin siyaset felsefesinin temel problemleri ve kökenleri (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi. Ankara.
 • Mahdi, M. (1999). Political philosophy, Fârâbî. (Ed. E. Yarshater). Encyclopedia Iranica içinde. New York, Vol. 9. https://iranicaonline.org/articles/farabi-vi (Erişim tarihi:19.02.2020).
 • Mahdi, M. (2015). Ibn Khaldun’s philosophy of history. London: Routledge.
 • Najjar, F. (1980). Democracy in Islamic political philosophy. Studia Islamica içinde. 51 (s.107-122).
 • O’Meara, D.J. (2003). Platonnopolis, platonic political philosophy in late antiquity. Oxford: Clarendon Press.
 • Platon (1998). Yasalar (Çev. C. Şentuna ve S. Babür). İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • Platon (2001). Devlet adamı (Çev. B. Boran ve M. Karasan). İstanbul: Sosyal Yayınları.
 • Platon (2004). Devlet (Çev. S. Eyuboğlu ve M.A. Cimcoz). İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Popper, K. (1967). Açık toplum ve düşmanları kitap 1 Platon’un büyüsü (Çev. M. Tunçay). Ankara: Türk Siyasi İlimler Derneği Yayınları.
 • TDK Sözlüğü. https://sozluk.gov.tr/?kelime=, (Erişim tarihi: 17.04.2020).
 • Tuğcu, T. (2000). Batı felsefesi tarihi. Ankara: Alesta Yayınları.
 • Walzer, R. (1985). Al-Fârâbî on the perfect state. Oxford: Oxford University Press.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Felsefe, Kamu Yönetimi, Siyasi Bilimler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Cengiz ÖZGÜN> (Sorumlu Yazar)
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5224-7457
Türkiye


Mustafa ULUÇAKAR>
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
0000-0002-1607-1802
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Temmuz 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Özgün, C. & Uluçakar, M. (2020). Platon ile Fârâbî’nin Devlet Anlayışlarının Günümüz Siyaset Perspektifinden Karşılaştırılması . International Journal of Economics Administrative and Social Sciences , 3 (1) , 1-16 . Retrieved from http://ijeass.gedik.edu.tr/tr/pub/issue/56259/755697