Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Sağlık Kurumlarında Departmental Maliyetlendirme Yöntemi: Bir Kamu Hastanesi Örnek Uygulama

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 2, 156 - 180, 29.12.2021

Öz

Son yıllarda hastanelerde yapılan mali analizler ile sağlık harcamaları kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır. Mali analizlerin etkin ve verimli yapılabilmesi için sağlık hizmet süreçlerinde ortaya çıkan gelirler ve maliyetler birbiri ile ilişkilendirilerek analiz edilmelidir. Hastanelerde sunulan sağlık hizmet çeşitliliğinin fazla olmasından dolayı gelir analizlerinin bölüm bazında yapılması pratikte daha kolaydır. Benzer şekilde hizmet çeşitliğinin fazla olması maliyet analizlerinin de hasta ya da işlem bazlı yapılmasını oldukça güçleştirmektedir. Bu nedenlerden dolayı, hastanelerde mali analizlerin bölüm bazında yapılması daha etkin olmaktadır. Bu bağlamda, çalışmada departmental maliyetlendirme yönteminin örnek uygulama ile hastanelerdeki işleyişinin gösterilmesi ve sağlık harcamalarını kontrol altına almada önemli bir maliyet yönetim aracı olduğunu ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu doğrultuda çalışmada bir kamu hastanesinin Genel Cerrahi bölümünde departmental maliyetlendirme yöntemi uygulanmış ve bölümün detaylı maliyet analizi yapılmıştır. Sonuç olarak bu yöntemin pratikte tüm hastanelerde uygulanabilirliği ile hastane yönetimlerine ve kamu otoritesine sağlık harcamalarını kontrol altına alma sürecinde katkı sunacağı düşünülmektedir.

Kaynakça

  • Bragg, S. (2001). Cost Accounting Acomprehensive Guide. North America: Wiley Publish .
  • Carroll N., Lord J.C. (2016). The Growing Importance of Cost Accounting for Hospitals. J Health Care Finance, 43(2): 172–185.
  • Cohen, M. D., Hawes, D. R., Hutchins, G. D., Mcphee, W. D., Lamasters, M. B., ve Fallon R. P. (2000). Activity-Based Cost Analysis: A Method Of Analyzing The Financial And Operating Performance Of Academic Radiology Departments. 1. Radiology, 275(3), 708-716.
  • GÖKTAŞ, T.A.(2018). Sağlık Harcamalarında Son Durum. T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, İstatistik, Analiz, Raporlama ve Stratejik Yönetim Daire Başkanlığı
  • Menderes, M.(1994). Hastanelerde Maliyet Hesaplaması(ss.265-275). I. Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu. Aydın: Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları. 4-7 Mayıs 1994.
  • OECD(a) 2019. Health Statistics . http://www.oecd.org/health/health-systems/Table-of-Content-Metadata-OECD-Health-Statistics-2019.pdf (16.03.201).
  • OECD (b) (2019). Health at a Glance 2019: OECD Indicators, 8OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/4dd50c09-en.(10.03.2021).
  • Yüksel, İ. (2013). Hastanelerde Maliyet Muhasebesi ve Karlılık. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İbrahim YÜKSEL> (Sorumlu Yazar)
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Yüksel, İ. (2021). Sağlık Kurumlarında Departmental Maliyetlendirme Yöntemi: Bir Kamu Hastanesi Örnek Uygulama . International Journal of Economics Administrative and Social Sciences , 4 (2) , 156-180 . Retrieved from http://ijeass.gedik.edu.tr/tr/pub/issue/67402/972591