Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Examination of Tendencies Towards Close Relationships in Narcissistic Personality Disorder

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1, 1 - 20, 22.07.2022

Öz

The aim of this research is to examine narcissistic personality structuring and tendencies towards close relationships. Personal screening was used in the research. The sample of the study consists of 370 volunteer participants, 226 women, 144 men, ranging in age from 20 to 64. Demographic Information Form, Narcissistic Personality Inventory and Multidimensional Relationship Scale were used in the study. The data were analyzed with the SPSS 24 program. In the analysis, Pearson correlation analysis and regression analyzes were applied. According to the findings, it has been determined that there is a positive significant relationship between narcissistic personality structure and close relationship tendencies, relationship assertiveness, internal relationship control and self-confidence in the relationship, which are its sub-dimensions. It was found that there is a negative and significant relationship between narcissistic personality and relationship satisfaction. As the narcissistic personality score increases, relationship assertiveness, relationship self-confidence and internal relationship control tendencies increase. It was found that relationship satisfaction decreased as the level of narcissism increased.

Kaynakça

 • Akça, S. (2017). Kohutun Kendilik Nesnesi İhtiyaçları Bağlamında Kırılgan Narsisizmin İncelenmesi Bir Vaka Örneği. Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 4(1), 1-13.
 • Amerikan Psikiyatri Birliği, R. B.-5. (2013). DSM - 5 Tanı Ölçütleri El Kitabı (5. b.). (K. E, Çev.) Ankara: Hekimler Yayın Birliği.
 • Anlı, İ. (2005). Narsisistik Kişilik Bozukluğu ve Sınır Kişilik Bozukluğu Tanısı Alanların Narsisistik Gelişim Hattındaki Konumlandırılmalarının Kendilik Psikolojisi Kuramına Göre Karşılaştırılmaları. Yayımlanmamış Doktora Tezi,İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Anlı, İ., & Bahadır, G. (2007). Kendilik Psikolojisine Göre Narsisistik ve Sınır Kişilik Bozukluğu. Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 27, 1-12.
 • Ar, Y. (2014). Büyüklenmecilik ya da İncinebilirlik: Narsisistik Kişilik Örgütlenmesinin Şema Terapi Yaklaşımı Çerçevesinde Ele Alınması. Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 1(3), 29-43.
 • Atay, S. (2009). Narsisistik Kişilik Envanterinin Türkçe'ye Standardizasyonu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(1), 181-196.
 • Ayhan, D., & Hicdurmaz, D. (2020). Psikiyatri servislerinde bir saldırganlık yönetimi olarakbasitleştirilmiş sakinleştirme modeli. 11(3), 251-259.
 • Bolat, Y., Ülker, M., & Göloğlu Demir, C. (2016). Kavramsal Açıdan Narsisizm ve Eğitimde Narsistik Kişilik. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(46), 482-492.
 • Butchler, J., Mineka, S., & Hooley, J. (2013). Anormal Psikoloji. (G. O, Çev.) İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Büyükşahin, A. (2005). Çok Boyutlu İlişki Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 16(2), 97-105.
 • Campbell, K., & Foster, C. A. (2002). Narcissism and commitment in romantic relationships: An investment model. (28), 484.
 • Demirci, İ., & Ekşi, F. (2017). Büyüklenmeci Narsisizmin İki Farklı Yüzü: Narsisistik Hayranlık ve Rekabetin Mutlulukla İlişkisi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi,, 46(46), 37-58.
 • Dickinson, K. A., & Pincus A. L. (2003). Interpersonal Analysis of Grandiose and Vulnerable. Journal of Personality Disorders, 17(3), 188-207.
 • Doğaner, İ. (1996). Narsistik Kişilik Bozukluğu: Tarihçe, Tanı ve Ayırıcı Tanı. Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları, 1(3), 341-352.
 • Eldoğan, D., & Tunçel, E. (2017). Kırılgan Narsisizm ve Sosyal Kaygı Bozukluğu:Benzerlikler ve Farklılıklar. Nesne Psikoloji Dergisi, 5(11), 426-488.
 • Erdoğan, B., & Öztürk, E. (2018). Ruhsal travmanın aktarımında narsisizm. Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 3, 11-19.
 • Erdoğan, B., & Şahin, M. (2020). Yetişkin bireylerde narsisizm, yakın İlişkiler ve cinsellik. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 6(27), 266 - 287.
 • Foster, J. D., Shrira, I., & Campbell, W. K. (2006). Theoretical models of narcissism, sexuality and relationship commitment. Journal of social and Personál Relationships, 23(3), 367-386.
 • Freud, S. (1925). On Narcissism: An Introduction. (p. 7.–1. The standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud (Vol. 14, Dü., & J. Strachey, Çev.) Londra: Hogarth Press.
 • Freud, S. (2012). Narsizm Üzerine ve Schreber Vakası. Metis Yayınları.
 • Geçtan, E. (2002 ). Psikanaliz ve Sonrası. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Gürel, E., & Muter, C. (2007). Psikomitolojik Terimler: Psikoloji Literatüründe Mitolojinin Kullanılması. Sosyal Bilimler Dergisi(1), 538-569.
 • Horney, K. (1994). Psikanalizde Yeni Yollar. (S. Budak, Çev.) Ankara: Öteki Psikoloji Yayıncılık.
 • İnan, E. (2015). Narsistik Kişilik Örgütlenmesinin Bağlanma Kuramı Çerçevesinde Ele Alınması: Vaka Örneği. AynaKlinik Psikoloji Dergisi, 2(1), 1-12.
 • Karaaziz, M., & Erdem Atak, İ. (2013). Narsisizm ve Narsisizmle İlgili Araştırmalar Üzerine Bir Gözden Geçirme. Nesne Psikoloji Dergisi Dergisi, 1(2), 44-59.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara:: Nobel Yayınları.
 • Kernberg, O. (2016). Sınır Durumlar ve Patolojik Narsisizm. (S. M. Tuna, Dü., & M. Atakay, Çev.) İstanbul: Metis Yayıncılık.
 • Kılıç, N., & Eryılmaz, A. (2019). Pozitif Psikoterapi Bağlamında Narsisistik Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi. Arch Neuropsychiatry, 56, 40-46.
 • Kızıltan, H. (2000). Narcıssıstıc Personality Inventory (NPI) Ölçeğinin Türkçe Formu İle Eş Değerliliği, Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışmaları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kohut, H. (2004). Kendiliğin Çözümlenmesi. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Kohut, H. (2020). Kendiliğin Yeniden Yapılanması. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Köymen, E. (2019). Büyüklenmeci Narsisizm ve Kırılgan Narsisizm ile Bilişsel Duygu Düzenleme ve Kişilerarası Problemlerin İlişkisi. İstanbul: İstanbul Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • Lasch, C. (2006). Narsisizm Kültürü. (Ç. Öztürk, Çev.) Ankara: Bilim ve Sanat Yayıncılık.
 • Masterson, J. F. (2011). Kendilik Bozukluklarının Psikoterapisi. (P. Özdemir, Çev.) İstanbul.
 • McWilliams, N. (2020). Psikanalitik Tanı Klinik Süreç İçinde Kişinin Yapısını Anlamak. (E. Kalem, Çev.) İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Miller, J. D., Lynam, D., Hyatt, C., & Campbell, W. (2017). Controversies in Narcissism. The Annual Review of Clinical Psychology, 13(1), 291-315.
 • Özakkaş, T. (2013). Kendilik Psikolojisi. (P. E. Yayınları, Dü.) İstanbul.
 • Rohmann, E., Neumann, E., Bierhoff, M., & Bierhoff, H. (2012). Grandiose and vulnerable narcissism: Self-construal, attachment, and love in romantic relationships. European Psychologist, 17(4), 279-290.
 • Roussillon, R. (2010). The Deconstruction of Primary Narcissism. The International Journal of Psychoanalysis, 91(4), 821-838.
 • Sarısoy, G. (2016). Winnicott’ın Gerçek Benlik ve Sahte Benlik Kavramlarının Bir Vaka ve Terapi İlişkisi Bağlamında İncelenmesi. Ayna Psikoloji Dergisi, 3(1), 1-15.
 • Schultz, D. P., & Schultz, S. E. (2007). Modern Psikoloji Tarihi. İstanbul : Kaknüs Yayınları.
 • Sedikides, C., Rudich, E., Gregg, A., Kumashiro, M., & Rusbult, C. (2004). Are Normal Narcissists Psychologically Healthy?: Self-Esteem Matters. Journal of Personality and Social Psychology, 87(3), 400-416.
 • Şen, G. (2019). Narsistik örüntüler ve zorlayıcı kişilerarası deneyimlere verilen tepkiler: bilişsel kişilerarası kuram çerçevesinde üniversite öğrencileri örnekleminde bir inceleme.
 • Şen, G., & Barışkın , E. (2019). Patolojik Narsisizm Envanterinin Türkçe Standardizasyonu, Geçerlik ve Güvenirliğinin Sınanması. Türk Psikiyatri Dergisi, 30(2), 118-129.
 • Taştan, S. (2019). Liderlikte İşlev Dışı Davranış Örüntüleri ve Patolojik Narsisizm: Psikanalitik Kuram Temelli Bir Değerlendirme. Istanbul Management Journal(87), 49-91. doi:10.26650/imj.2019.87.0003
 • Waelder, R. (1925). The Psychoses: Their Mechanisms and Accessibility to Influence. International Journal of Psycho-Analysis(6), 256-281.
 • Wink, P. (1991). Narsisizmin İki Yüzü. Sosyal Psikoloji Dergisi, 61(4), 590-597
 • Yavuzer, N. (2012). İnsanın Saldırgan ve Yıkıcı Doğasını Anlamak. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi(23), 43-57.
 • Yılmaz, H. (2019). Empati ile Narsizim Arasındaki İlişkide Bencilliğin Aracı Rolü. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 48, 37-60.
 • Zara, A., & Özdemir, B. (2018). Özsever Kişiliğin Romantik İlişkiler ve Cinsellik Üzerine Etkisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 19(1), 29-36.

Narsisistik Kişilik Yapılanmasında Yakın İlişkiye Yönelik Eğilimlerin İncelenmesi

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1, 1 - 20, 22.07.2022

Öz

Araştırmanın amacı narsisistik kişilik yapılanması ve yakın ilişkiye yönelik eğilimlerin incelenmesidir. Araştırmada ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi, 20-64 yaş aralığında değişen 226 kadın, 144 erkek 370 gönüllü katılımcıdır. Veri elde etmek amacıyla, Demografik Bilgi Formu, Narsistik Kişilik Envanteri, Çok Boyutlu İlişki Ölçeği kullanılmıştır. Veriler SPSS 24 programı kullanılarak analiz edilmiş, analizde, pearson korelasyon analizi ve regresyon analizleri uygulanmıştır. Ulaşılan bulgulara göre; narsisistik kişilik yapılanması ile ilişki girişkenliği, içsel ilişki kontrolü ve ilişkide kendine güven eğilimleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu, narsisistik kişilik yapılanması ile ilişki doyumu arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Narsisistik kişilik puanı arttıkça ilişki girişkenliği, ilişkide kendine güven ve içsel ilişki kontrolü eğilimleri artmaktadır. Narsisistik kişilik puanı arttıkça ilişki doyumundan alınan puanın azaldığı saptanmıştır.

Kaynakça

 • Akça, S. (2017). Kohutun Kendilik Nesnesi İhtiyaçları Bağlamında Kırılgan Narsisizmin İncelenmesi Bir Vaka Örneği. Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 4(1), 1-13.
 • Amerikan Psikiyatri Birliği, R. B.-5. (2013). DSM - 5 Tanı Ölçütleri El Kitabı (5. b.). (K. E, Çev.) Ankara: Hekimler Yayın Birliği.
 • Anlı, İ. (2005). Narsisistik Kişilik Bozukluğu ve Sınır Kişilik Bozukluğu Tanısı Alanların Narsisistik Gelişim Hattındaki Konumlandırılmalarının Kendilik Psikolojisi Kuramına Göre Karşılaştırılmaları. Yayımlanmamış Doktora Tezi,İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Anlı, İ., & Bahadır, G. (2007). Kendilik Psikolojisine Göre Narsisistik ve Sınır Kişilik Bozukluğu. Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 27, 1-12.
 • Ar, Y. (2014). Büyüklenmecilik ya da İncinebilirlik: Narsisistik Kişilik Örgütlenmesinin Şema Terapi Yaklaşımı Çerçevesinde Ele Alınması. Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 1(3), 29-43.
 • Atay, S. (2009). Narsisistik Kişilik Envanterinin Türkçe'ye Standardizasyonu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(1), 181-196.
 • Ayhan, D., & Hicdurmaz, D. (2020). Psikiyatri servislerinde bir saldırganlık yönetimi olarakbasitleştirilmiş sakinleştirme modeli. 11(3), 251-259.
 • Bolat, Y., Ülker, M., & Göloğlu Demir, C. (2016). Kavramsal Açıdan Narsisizm ve Eğitimde Narsistik Kişilik. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(46), 482-492.
 • Butchler, J., Mineka, S., & Hooley, J. (2013). Anormal Psikoloji. (G. O, Çev.) İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Büyükşahin, A. (2005). Çok Boyutlu İlişki Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 16(2), 97-105.
 • Campbell, K., & Foster, C. A. (2002). Narcissism and commitment in romantic relationships: An investment model. (28), 484.
 • Demirci, İ., & Ekşi, F. (2017). Büyüklenmeci Narsisizmin İki Farklı Yüzü: Narsisistik Hayranlık ve Rekabetin Mutlulukla İlişkisi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi,, 46(46), 37-58.
 • Dickinson, K. A., & Pincus A. L. (2003). Interpersonal Analysis of Grandiose and Vulnerable. Journal of Personality Disorders, 17(3), 188-207.
 • Doğaner, İ. (1996). Narsistik Kişilik Bozukluğu: Tarihçe, Tanı ve Ayırıcı Tanı. Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları, 1(3), 341-352.
 • Eldoğan, D., & Tunçel, E. (2017). Kırılgan Narsisizm ve Sosyal Kaygı Bozukluğu:Benzerlikler ve Farklılıklar. Nesne Psikoloji Dergisi, 5(11), 426-488.
 • Erdoğan, B., & Öztürk, E. (2018). Ruhsal travmanın aktarımında narsisizm. Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 3, 11-19.
 • Erdoğan, B., & Şahin, M. (2020). Yetişkin bireylerde narsisizm, yakın İlişkiler ve cinsellik. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 6(27), 266 - 287.
 • Foster, J. D., Shrira, I., & Campbell, W. K. (2006). Theoretical models of narcissism, sexuality and relationship commitment. Journal of social and Personál Relationships, 23(3), 367-386.
 • Freud, S. (1925). On Narcissism: An Introduction. (p. 7.–1. The standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud (Vol. 14, Dü., & J. Strachey, Çev.) Londra: Hogarth Press.
 • Freud, S. (2012). Narsizm Üzerine ve Schreber Vakası. Metis Yayınları.
 • Geçtan, E. (2002 ). Psikanaliz ve Sonrası. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Gürel, E., & Muter, C. (2007). Psikomitolojik Terimler: Psikoloji Literatüründe Mitolojinin Kullanılması. Sosyal Bilimler Dergisi(1), 538-569.
 • Horney, K. (1994). Psikanalizde Yeni Yollar. (S. Budak, Çev.) Ankara: Öteki Psikoloji Yayıncılık.
 • İnan, E. (2015). Narsistik Kişilik Örgütlenmesinin Bağlanma Kuramı Çerçevesinde Ele Alınması: Vaka Örneği. AynaKlinik Psikoloji Dergisi, 2(1), 1-12.
 • Karaaziz, M., & Erdem Atak, İ. (2013). Narsisizm ve Narsisizmle İlgili Araştırmalar Üzerine Bir Gözden Geçirme. Nesne Psikoloji Dergisi Dergisi, 1(2), 44-59.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara:: Nobel Yayınları.
 • Kernberg, O. (2016). Sınır Durumlar ve Patolojik Narsisizm. (S. M. Tuna, Dü., & M. Atakay, Çev.) İstanbul: Metis Yayıncılık.
 • Kılıç, N., & Eryılmaz, A. (2019). Pozitif Psikoterapi Bağlamında Narsisistik Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi. Arch Neuropsychiatry, 56, 40-46.
 • Kızıltan, H. (2000). Narcıssıstıc Personality Inventory (NPI) Ölçeğinin Türkçe Formu İle Eş Değerliliği, Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışmaları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kohut, H. (2004). Kendiliğin Çözümlenmesi. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Kohut, H. (2020). Kendiliğin Yeniden Yapılanması. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Köymen, E. (2019). Büyüklenmeci Narsisizm ve Kırılgan Narsisizm ile Bilişsel Duygu Düzenleme ve Kişilerarası Problemlerin İlişkisi. İstanbul: İstanbul Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • Lasch, C. (2006). Narsisizm Kültürü. (Ç. Öztürk, Çev.) Ankara: Bilim ve Sanat Yayıncılık.
 • Masterson, J. F. (2011). Kendilik Bozukluklarının Psikoterapisi. (P. Özdemir, Çev.) İstanbul.
 • McWilliams, N. (2020). Psikanalitik Tanı Klinik Süreç İçinde Kişinin Yapısını Anlamak. (E. Kalem, Çev.) İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Miller, J. D., Lynam, D., Hyatt, C., & Campbell, W. (2017). Controversies in Narcissism. The Annual Review of Clinical Psychology, 13(1), 291-315.
 • Özakkaş, T. (2013). Kendilik Psikolojisi. (P. E. Yayınları, Dü.) İstanbul.
 • Rohmann, E., Neumann, E., Bierhoff, M., & Bierhoff, H. (2012). Grandiose and vulnerable narcissism: Self-construal, attachment, and love in romantic relationships. European Psychologist, 17(4), 279-290.
 • Roussillon, R. (2010). The Deconstruction of Primary Narcissism. The International Journal of Psychoanalysis, 91(4), 821-838.
 • Sarısoy, G. (2016). Winnicott’ın Gerçek Benlik ve Sahte Benlik Kavramlarının Bir Vaka ve Terapi İlişkisi Bağlamında İncelenmesi. Ayna Psikoloji Dergisi, 3(1), 1-15.
 • Schultz, D. P., & Schultz, S. E. (2007). Modern Psikoloji Tarihi. İstanbul : Kaknüs Yayınları.
 • Sedikides, C., Rudich, E., Gregg, A., Kumashiro, M., & Rusbult, C. (2004). Are Normal Narcissists Psychologically Healthy?: Self-Esteem Matters. Journal of Personality and Social Psychology, 87(3), 400-416.
 • Şen, G. (2019). Narsistik örüntüler ve zorlayıcı kişilerarası deneyimlere verilen tepkiler: bilişsel kişilerarası kuram çerçevesinde üniversite öğrencileri örnekleminde bir inceleme.
 • Şen, G., & Barışkın , E. (2019). Patolojik Narsisizm Envanterinin Türkçe Standardizasyonu, Geçerlik ve Güvenirliğinin Sınanması. Türk Psikiyatri Dergisi, 30(2), 118-129.
 • Taştan, S. (2019). Liderlikte İşlev Dışı Davranış Örüntüleri ve Patolojik Narsisizm: Psikanalitik Kuram Temelli Bir Değerlendirme. Istanbul Management Journal(87), 49-91. doi:10.26650/imj.2019.87.0003
 • Waelder, R. (1925). The Psychoses: Their Mechanisms and Accessibility to Influence. International Journal of Psycho-Analysis(6), 256-281.
 • Wink, P. (1991). Narsisizmin İki Yüzü. Sosyal Psikoloji Dergisi, 61(4), 590-597
 • Yavuzer, N. (2012). İnsanın Saldırgan ve Yıkıcı Doğasını Anlamak. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi(23), 43-57.
 • Yılmaz, H. (2019). Empati ile Narsizim Arasındaki İlişkide Bencilliğin Aracı Rolü. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 48, 37-60.
 • Zara, A., & Özdemir, B. (2018). Özsever Kişiliğin Romantik İlişkiler ve Cinsellik Üzerine Etkisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 19(1), 29-36.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Psikoloji
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ayşegül AYDIN Bu kişi benim
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0002-4866-9008
Türkiye


Nurgül YAVUZER Bu kişi benim
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0002-7710-5746
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 22 Temmuz 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Aydın, A. & Yavuzer, N. (2022). Narsisistik Kişilik Yapılanmasında Yakın İlişkiye Yönelik Eğilimlerin İncelenmesi . International Journal of Economics Administrative and Social Sciences , Psikoloji Özel Sayısı , 1-20 . Retrieved from http://ijeass.gedik.edu.tr/tr/pub/issue/71352/1147254