Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Kullanılan Savunma Mekanizmalarında Benlik Kurgularının Etkisi: Evli ve Bekar Bireylerin Karşılaştırılması Üzerine Bir Çalışma

Yıl 2022, Cilt: 5 Sayı: 1, 21 - 39, 22.07.2022

Öz

Bu çalışmanın amacı evli ve bekar bireylerin benlik kurguları ve kullandıkları savunma mekanizmalarının ilişkisinin incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini Türkiye’nin farklı illerinde yaşayan 18 yaş ve üzeri 310 evli ve 325 bekar olmak üzere toplam 635 katılımcı oluşturmuştur. Araştırmada Kişisel Bilgi Formu, Özerklik-İlişkisellik Ölçekleri (ÖİÖ) ve Savunma Biçimleri Testi (SBT-40) kullanılmıştır. Araştırma verileri SPSS 22.0 programı ile analiz edilmiştir. Analizlerde, bağımsız t testi, iki yönlü varyans analizi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Evli ve bekar bireylerin özerk ilişkisel benlik kurgusunun anlamlı derecede farklılaştığı gözlemlenmiştir. Katılımcıların evli veya bekar olmasının kullandıkları savunma mekanizmalarında anlamlı farklılıklar yarattığı bulunmuştur. Evli ve bekar katılımcıların özerklik-ilişkisellik ölçeklerinden aldıkları puanların ortalamanın altında veya ortalamanın üstünde olmasının kullandıkları savunma mekanizmalarını farklılaştırdığı saptanmıştır. Çalışma bulguları ilgili literatür doğrultusunda tartışılmış, bu alanda yapılacak gelecek bilimsel araştırmalara ve uzmanlara öneriler sunulmuştur.

Kaynakça

 • Akhun, M. (2012). Üniversite öğrencilerinde, algılanan ebeveynlik biçimleri, erken dönem uyumsuz şemaları, benlik kurguları, ayrılma-bireyleşme ve duygu düzenleme güçlüğünün psikolojik belirtilerle ilişkisi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi.
 • Aksu, B. (2019). psikolojik savunma mekanizmaları ile sosyodemografik değişkenler arasındaki ilişki. (Yayımlanmış yüksek lisans tezi). Üsküdar Üniversitesi.
 • Atak, H., Tatlı, C., Cokamay, G., Büyükpabuşcu, H., & Çok, F. (2016). Yetişkinliğe geçiş: Türkiye’de demografik ölçütler bağlamında kuramsal bir gözden geçirme. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 8 (3), 204-227.
 • Aydın, K. B. (2019). özerk-ilişkisel benlik ölçeğinin geçerliği, güvenirliği ve öznel esenlik hali ile ilişkisi. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 4(8), 46-64.
 • Aydın, O., & Baran, G. (2010). toplumsal değişme sürecinde evlenme ve boşanma. Toplum ve Sosyal Hizmet, 21(2), 117-126.
 • Burger, M. (2006). Kişilik. İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Calati, R., Oasi, O., De Ronchi, D., & Serretti, A. (2010). The use of the defence style questionnaire in major depressive and panic disorders: A comprehensive meta‐analysis. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice,, 83(1), 1-13.
 • Canel, A. (2007). Ailede problem çözme, evlilik doyumu ve örnek bir grup çalışmasının sınanması. ( Yayımlanmamış doktora tezi ). Marmara Üniversitesi.
 • Cramer, P. (2001). The unconscious status of defense mechanisms. journal TOG, 6 (9), 762–763.
 • Cramer, P., & Brilliant, M. (2001). Defense use and defense understanding in children. Journal of Personality, 69(2), 297-322.
 • Çoban A. E. “türkiye’de ergenlerin duygusal özerkliklerinin bazı demografikdeğişkenlere göre incelenmesi”. Eğitim ve Bilim Dergisi, 38, 169, 2013.
 • Elmas , C. (2017). Evli bireylerin algıladıkları sosyal destek ve kullandıkları savunma mekanizmalarının evlilik uyumu ile ilişkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Beykent Üniversitesi.
 • Ernas, Ş. (2017). Özerklik ve psikolojik dayanıklılık arasındaki ilişkinin incelenmesi . (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi) İstanbul Gelişim Üniversitesi.
 • Ezer, H. İ. (2017). Ergenlik döneminde yaygın kullanılan savunma mekanizmaları ile psikolojik sağlamlık ve mutluluk düzeyi arasındaki ilişki: Hatay il merkezi örneği (Master's thesis, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Fişek, G. (1995). Contextual awareness in cross-cultural psychotherapy: The German- Turkish experience. Essen, Germany: Paper presented at the Klinik fur Kinder und Jugendpsychiatrie Rheinische Landes und Hochshulklinik.
 • Geçtan, E. (2003). Psikodinamik psikiyatri ve normaldışı davranışlar. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Gençoğlu, Ç. (2019). Bireylerin bağlanma stillerinin kullanılan savunma mekanizmaları ve sosyodemografik değişkenler ile ilişkilerinin incelenmesi . ( Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Okan Üniversitesi.
 • Gezici, M., & Güvenç, G. (2003). Çalışan kadınlarin ve ev kadınların benlik-algısı ve benlik kurgusu açısından karşılaştırılması. Türk Psikoloji Dergisi, 18(51), 1-14.
 • Gündoğdu, A. (2007). Relationship between self-construals and marital quality. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
 • Hall, C. (2016). Freudyen psikolojiye giriş. (Çev. Devrim, E.) İstanbul: Kaknüs yayınları.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (1996). Özerk-ilişkisel benlik: yeni bir sentez. Türk Psikoloji Dergisi, 11(37), 36-43.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (2005). Autonomy and relatedness in cultural context: implications for self and family. Journal of Cross-Cultural Psychology, 36(4),403-422.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (2010). Benlik, aile ve insan gelişimi kültürel psikoloji. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
 • Kağıtçıbaşı, Ç., & Cemalcılar, Z. (2014). Dünden bugüne insan ve insanlar: Sosyal psikolojiye giriş. İstanbul: Evrim Yayınları.
 • Kalem, E. (1999). Ego savunma mekanizmaları testinin türkçe formu dil eş değerliliği, güvenilirlik ve geçerlilik çalışması . (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi) İstanbul Üniversitesi.
 • Korkmaz, E. (2019). Çocukluk çağı ruhsal travmaları ve affetmenin kişilerin savunma mekanizmalarıyla ilişkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi) Maltepe Üniversitesi.
 • Malone, J., Cohen , S., Liu, S., Vaillant, G., & Waldinger, R. (2013). “Adaptive midlife defense mechanisms and late-life health”. Personality and Individual Differences, 55: 85–89.
 • Markus, H., & Kitayama, S. (1991). Culture and the Self: Implications for Cognition, Emotion, and Motivation. Psychological Review, 98(2), 224.
 • Markus, H., & Kitayama , S. (2003). Culture, self, and reality of the social. Psychological Inquiry, 14 (3 and 4), 277-283.
 • Mcwilliams, N. (2013). Psikanalitik Tanı: klinik süreç içinde kişilik yapısını anlamak (1.Basım, İkinci Edisyon; E. Kalem, Çev.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları (1994).
 • Mesutoğlu, C. (2012). The relationship among self construal, family functioning and sibling number in terms of gender in high school students. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). orta doğu teknik üniversitesi.
 • Neil, j. (2005). definitions of various self constructs: self-esteem, self-efficacy, self-confidence & selfconcept. accesed Http://Wilderdom. Com/Self/On, June, 14, 2009.
 • Neto, F., & Mullet, E. (2004). Personality, self‐esteem, and self‐construal as correlates of forgivingness. European Journal of Personality, 18(1), 15-30.
 • Oh, M., Kim, J., Yoon, N., Lee, S., Lee, S., & Kang, W. (2019). Differences in personality, defense styles, and coping strategies in ındividuals with depressive disorder according to age groups across the lifespan. Psychiatry investigation, 16(12), 911.
 • Örnek, S. (1995). Türk halkbilimi. Ankara, Türkiye: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Özden, M. (2013). Önceden edinilmiş ve sonradan kazanılmış gelişim özelliklerinin evlilikte çift uyumu ile ilişkisi. (Yayınlanmamış doktora tezi), Maltepe Üniversitesi.
 • Özen, Y., & Gülaçti, F. (2010). Personal resposibility in the contex of creating subjective and psychological well-being (a social psychological assesment). dicle university, The Journal of Institute of Social Sciences,(2), 4, 46-58.
 • Öztürk, M. (2008). Psikanaliz ve psikoterapi (4. Baskı). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri.
 • Perry, J. C., Cooper, S. H. (1986). Emprical studies of psychological defensemechanisms. 1. Baskı. New York: Basic Books.
 • Sezen, L. (2005). Türkiye'de evlenme biçimleri. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 11(27), 185-195.
 • Tosun, C., Yazıcı, H., & Altun, F. (2017). Evlilik öncesindeki ve evli bireylerin ilişki nitelikleri, benlik kurguları ve özgeci davranış düzeyleri. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 17 (38) , 73-94 .
 • Triandis, H. (1998). The self and social behavior in differing cultural context. Psychological Review, 96 (3), 506- 520.
 • Usborne, E., & Taylor, D. (2010). The role of cultural ıdentity clarity for self-concept clarity, self-esteem, and subjective well-being. Personality and Social Psychology Bulletin, 36(7), 883-897.
 • Vaillant, G. (1971). Theoretical hierarchy of adaptive ego mechanisms. Archives of General Psychiatry, 24, 107-118.
 • Vaillant, G. (1992). Ego Mechanisms of defense: A guide for clinicians and research. Washington, DC: American Psychiatric Press.
 • Vaillant, G. E. (2000). adaptive mental mechanisms. their role in a positive psychology. The American Psychologist, , 55(1), 89–98.
 • Wasti, S., & Eser Erdil, S. (2007). Bireycilik ve toplulukçuluk değerlerinin ölçülmesi: benlik kurgusu ve ındcol ölçeklerinin türkçe geçerlemesi. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 7, 39-66.
 • Yaşar, Ö. (2014). Yetişkin yakın ilişkilerde bağlanma stilleri ile kullanılan savunma mekanizmaları arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Üsküdar Üniversitesi.
 • Yılmaz, N., Gençöz, T., & Ak, M. (2007). Savunma biçimleri testi'nin psikometrik özellikleri: güvenilirlik ve geçerlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 18(3), 244-253.
 • Zurita Ortega, , F., Castro Sánchez, M., Álvaro González, J., Rodríguez Fernández, S., & Pérez Cortés, A. (2016). Autoconcepto, Actividad Física Y Familia: Análisis De Un Modelo De EcuacionesEstructurales. Revista De Psicología Del Deporte,, 25(1),0097-104.

The Effect of Self-Constructs on the Defense Mechanisms Used: A Study on the Comparison of Married and Single Individuals

Yıl 2022, Cilt: 5 Sayı: 1, 21 - 39, 22.07.2022

Öz

The aim of this study is to examine the relationship between the self-construals of married and single individuals and the defense mechanisms they use. The sample of the study consisted of 635 participants, 310 married and 325 single, aged 18 and over, living in different provinces of Turkey. Personal Information Form, Autonomy-Relationship Scales (SSS) and Defense Styles Test (SBT-40) were used in the study. Research data were analyzed with SPSS 22.0 program. Independent t-test, two-way analysis of variance, one-way analysis of variance (ANOVA) analysis were used in the analyses. It was observed that the autonomous relational self-construal of married and single individuals differed significantly. It was found that the participants being married or single created significant differences in the defense mechanisms they used. It was determined that the scores of married and single participants on the autonomy-relationship scales were below or above the average, which differentiated the defense mechanisms they used. The findings of the study were discussed in line with the relevant literature, and suggestions were presented to future scientific research and experts in this field.

Kaynakça

 • Akhun, M. (2012). Üniversite öğrencilerinde, algılanan ebeveynlik biçimleri, erken dönem uyumsuz şemaları, benlik kurguları, ayrılma-bireyleşme ve duygu düzenleme güçlüğünün psikolojik belirtilerle ilişkisi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi.
 • Aksu, B. (2019). psikolojik savunma mekanizmaları ile sosyodemografik değişkenler arasındaki ilişki. (Yayımlanmış yüksek lisans tezi). Üsküdar Üniversitesi.
 • Atak, H., Tatlı, C., Cokamay, G., Büyükpabuşcu, H., & Çok, F. (2016). Yetişkinliğe geçiş: Türkiye’de demografik ölçütler bağlamında kuramsal bir gözden geçirme. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 8 (3), 204-227.
 • Aydın, K. B. (2019). özerk-ilişkisel benlik ölçeğinin geçerliği, güvenirliği ve öznel esenlik hali ile ilişkisi. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 4(8), 46-64.
 • Aydın, O., & Baran, G. (2010). toplumsal değişme sürecinde evlenme ve boşanma. Toplum ve Sosyal Hizmet, 21(2), 117-126.
 • Burger, M. (2006). Kişilik. İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Calati, R., Oasi, O., De Ronchi, D., & Serretti, A. (2010). The use of the defence style questionnaire in major depressive and panic disorders: A comprehensive meta‐analysis. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice,, 83(1), 1-13.
 • Canel, A. (2007). Ailede problem çözme, evlilik doyumu ve örnek bir grup çalışmasının sınanması. ( Yayımlanmamış doktora tezi ). Marmara Üniversitesi.
 • Cramer, P. (2001). The unconscious status of defense mechanisms. journal TOG, 6 (9), 762–763.
 • Cramer, P., & Brilliant, M. (2001). Defense use and defense understanding in children. Journal of Personality, 69(2), 297-322.
 • Çoban A. E. “türkiye’de ergenlerin duygusal özerkliklerinin bazı demografikdeğişkenlere göre incelenmesi”. Eğitim ve Bilim Dergisi, 38, 169, 2013.
 • Elmas , C. (2017). Evli bireylerin algıladıkları sosyal destek ve kullandıkları savunma mekanizmalarının evlilik uyumu ile ilişkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Beykent Üniversitesi.
 • Ernas, Ş. (2017). Özerklik ve psikolojik dayanıklılık arasındaki ilişkinin incelenmesi . (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi) İstanbul Gelişim Üniversitesi.
 • Ezer, H. İ. (2017). Ergenlik döneminde yaygın kullanılan savunma mekanizmaları ile psikolojik sağlamlık ve mutluluk düzeyi arasındaki ilişki: Hatay il merkezi örneği (Master's thesis, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Fişek, G. (1995). Contextual awareness in cross-cultural psychotherapy: The German- Turkish experience. Essen, Germany: Paper presented at the Klinik fur Kinder und Jugendpsychiatrie Rheinische Landes und Hochshulklinik.
 • Geçtan, E. (2003). Psikodinamik psikiyatri ve normaldışı davranışlar. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Gençoğlu, Ç. (2019). Bireylerin bağlanma stillerinin kullanılan savunma mekanizmaları ve sosyodemografik değişkenler ile ilişkilerinin incelenmesi . ( Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Okan Üniversitesi.
 • Gezici, M., & Güvenç, G. (2003). Çalışan kadınlarin ve ev kadınların benlik-algısı ve benlik kurgusu açısından karşılaştırılması. Türk Psikoloji Dergisi, 18(51), 1-14.
 • Gündoğdu, A. (2007). Relationship between self-construals and marital quality. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
 • Hall, C. (2016). Freudyen psikolojiye giriş. (Çev. Devrim, E.) İstanbul: Kaknüs yayınları.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (1996). Özerk-ilişkisel benlik: yeni bir sentez. Türk Psikoloji Dergisi, 11(37), 36-43.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (2005). Autonomy and relatedness in cultural context: implications for self and family. Journal of Cross-Cultural Psychology, 36(4),403-422.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (2010). Benlik, aile ve insan gelişimi kültürel psikoloji. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
 • Kağıtçıbaşı, Ç., & Cemalcılar, Z. (2014). Dünden bugüne insan ve insanlar: Sosyal psikolojiye giriş. İstanbul: Evrim Yayınları.
 • Kalem, E. (1999). Ego savunma mekanizmaları testinin türkçe formu dil eş değerliliği, güvenilirlik ve geçerlilik çalışması . (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi) İstanbul Üniversitesi.
 • Korkmaz, E. (2019). Çocukluk çağı ruhsal travmaları ve affetmenin kişilerin savunma mekanizmalarıyla ilişkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi) Maltepe Üniversitesi.
 • Malone, J., Cohen , S., Liu, S., Vaillant, G., & Waldinger, R. (2013). “Adaptive midlife defense mechanisms and late-life health”. Personality and Individual Differences, 55: 85–89.
 • Markus, H., & Kitayama, S. (1991). Culture and the Self: Implications for Cognition, Emotion, and Motivation. Psychological Review, 98(2), 224.
 • Markus, H., & Kitayama , S. (2003). Culture, self, and reality of the social. Psychological Inquiry, 14 (3 and 4), 277-283.
 • Mcwilliams, N. (2013). Psikanalitik Tanı: klinik süreç içinde kişilik yapısını anlamak (1.Basım, İkinci Edisyon; E. Kalem, Çev.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları (1994).
 • Mesutoğlu, C. (2012). The relationship among self construal, family functioning and sibling number in terms of gender in high school students. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). orta doğu teknik üniversitesi.
 • Neil, j. (2005). definitions of various self constructs: self-esteem, self-efficacy, self-confidence & selfconcept. accesed Http://Wilderdom. Com/Self/On, June, 14, 2009.
 • Neto, F., & Mullet, E. (2004). Personality, self‐esteem, and self‐construal as correlates of forgivingness. European Journal of Personality, 18(1), 15-30.
 • Oh, M., Kim, J., Yoon, N., Lee, S., Lee, S., & Kang, W. (2019). Differences in personality, defense styles, and coping strategies in ındividuals with depressive disorder according to age groups across the lifespan. Psychiatry investigation, 16(12), 911.
 • Örnek, S. (1995). Türk halkbilimi. Ankara, Türkiye: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Özden, M. (2013). Önceden edinilmiş ve sonradan kazanılmış gelişim özelliklerinin evlilikte çift uyumu ile ilişkisi. (Yayınlanmamış doktora tezi), Maltepe Üniversitesi.
 • Özen, Y., & Gülaçti, F. (2010). Personal resposibility in the contex of creating subjective and psychological well-being (a social psychological assesment). dicle university, The Journal of Institute of Social Sciences,(2), 4, 46-58.
 • Öztürk, M. (2008). Psikanaliz ve psikoterapi (4. Baskı). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri.
 • Perry, J. C., Cooper, S. H. (1986). Emprical studies of psychological defensemechanisms. 1. Baskı. New York: Basic Books.
 • Sezen, L. (2005). Türkiye'de evlenme biçimleri. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 11(27), 185-195.
 • Tosun, C., Yazıcı, H., & Altun, F. (2017). Evlilik öncesindeki ve evli bireylerin ilişki nitelikleri, benlik kurguları ve özgeci davranış düzeyleri. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 17 (38) , 73-94 .
 • Triandis, H. (1998). The self and social behavior in differing cultural context. Psychological Review, 96 (3), 506- 520.
 • Usborne, E., & Taylor, D. (2010). The role of cultural ıdentity clarity for self-concept clarity, self-esteem, and subjective well-being. Personality and Social Psychology Bulletin, 36(7), 883-897.
 • Vaillant, G. (1971). Theoretical hierarchy of adaptive ego mechanisms. Archives of General Psychiatry, 24, 107-118.
 • Vaillant, G. (1992). Ego Mechanisms of defense: A guide for clinicians and research. Washington, DC: American Psychiatric Press.
 • Vaillant, G. E. (2000). adaptive mental mechanisms. their role in a positive psychology. The American Psychologist, , 55(1), 89–98.
 • Wasti, S., & Eser Erdil, S. (2007). Bireycilik ve toplulukçuluk değerlerinin ölçülmesi: benlik kurgusu ve ındcol ölçeklerinin türkçe geçerlemesi. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 7, 39-66.
 • Yaşar, Ö. (2014). Yetişkin yakın ilişkilerde bağlanma stilleri ile kullanılan savunma mekanizmaları arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Üsküdar Üniversitesi.
 • Yılmaz, N., Gençöz, T., & Ak, M. (2007). Savunma biçimleri testi'nin psikometrik özellikleri: güvenilirlik ve geçerlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 18(3), 244-253.
 • Zurita Ortega, , F., Castro Sánchez, M., Álvaro González, J., Rodríguez Fernández, S., & Pérez Cortés, A. (2016). Autoconcepto, Actividad Física Y Familia: Análisis De Un Modelo De EcuacionesEstructurales. Revista De Psicología Del Deporte,, 25(1),0097-104.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Psikoloji
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Zeynep MUŞTUCU 0000-0003-2024-1875

Nurgül YAVUZER 0000-0002-7710-5746

Yayımlanma Tarihi 22 Temmuz 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022Cilt: 5 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA MUŞTUCU, Z., & YAVUZER, N. (2022). Kullanılan Savunma Mekanizmalarında Benlik Kurgularının Etkisi: Evli ve Bekar Bireylerin Karşılaştırılması Üzerine Bir Çalışma. International Journal of Economics Administrative and Social Sciences, 5(1), 21-39.